Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: dejana

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna turistička staza na k.č.br. 4602/6 i 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri“

5. studenoga 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/26 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 05. studenog 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Sv. Martina […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Individualna slobodnostojeća stambena građevina na k.č.br. 1059/1 i 1059/5 k.o. Zasadbreg“

5. studenoga 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/27 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 05. studenog 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika podnositelja zahvata, DVA ARHITEKTA ĆURKOVIĆ d.o.o. Zagreb, Vlaška 83/1, […]
Pročitaj više 

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš proširenja i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi, Općina Kotoriba, Međimurska županija

5. studenoga 2021.
Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/20-08/20, URBROJ: 517-05-1-1-21-26 od 26. listopada 2021. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje O B A V […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće

30. rujna 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/24 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2 Čakovec, 30. rujna 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, 40 315 […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Rasklopno postrojenje 35 kV "HE Dubrava" (RP 07) s 35 kV priključnim kabelskim vodovima na novoformiranoj građevinskoj čestici iz dijela k.č.br. 2010/25 k.o. Sveta Marija"

24. rujna 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/22 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4 Čakovec, 24. rujna 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 […]
Pročitaj više 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

22. rujna 2021.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/5 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-6 Čakovec, 22. rujna 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje […]
Pročitaj više 

POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

20. rujna 2021.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/6 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-8 Čakovec, 20. rujna 2021. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja izmjene dozvole za […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Juraj na Bregu

16. rujna 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/23 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-04 Čakovec, 16. rujna 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, za […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štrigova

18. kolovoza 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/20 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-04 Čakovec, 18. kolovoza 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Štrigova, Štrigova 87, 40 312 Štrigova, za provedbu postupka Prethodne […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji

10. kolovoza 2021.
KLASA: UP/I-612-07/21-03/21 URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2 Čakovec, 10. kolovoza 2021. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, DVD Lopatnec, Pleškovec 27, 40 311 Lopatinec, za […]
Pročitaj više 
1 2 3 6
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content