Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće

Datum objave: 30. rujna 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/24
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2
Čakovec, 30. rujna 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, 40 315 Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content