KLASA: UP/I-612-07/21-03/24

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2

Čakovec, 30. rujna 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, 40 315 Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rekonstrukcija (dogradnja) postojeće školske građevine (osnovne škole) u Murskom Središću na građevnoj čestici k.č.br. 443/3 i 443/1 k.o. Mursko Središće, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.