Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

RJEŠENJE - planirani zahvat – Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC2003 i izgradnja pješačke staze, prihvatljiv je za područje ekološke mreže

8. prosinca 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/11URBROJ: 2109-09-5/01-23-04Čakovec, 08. prosinca 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg braće Radić 4, Mursko […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Mačkovec prihvatljive su za područje ekološke mreže

1. prosinca 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/14URBROJ: 2109-09-5/01-23-01Čakovec, 01. prosinca 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, OIB: 44427688822, za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

30. studenoga 2023.
KLASA: 112-02/23-02/4 URBROJ:2109-01-23-01 Čakovec, 21.studenog 2023. Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m3/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija

22. studenoga 2023.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj […]
Pročitaj više 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu - viši stručni suradnik za prostorno uređenje

21. studenoga 2023.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE KLASA: 112-02/23-03/10 URBROJ: 2109-09-23-12 Čakovec, 21. studenog 2023. P O Z I VZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

9. studenoga 2023.
KLASA: 112-02/23-03/14 URBROJ:2109-05-23-02 Čakovec, 6. studenog 2023. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) pročelnici upravnih tijela Međimurske županije, OIB: 09161580297, raspisuju JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu: I. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu […]
Pročitaj više 

U Toplicama Sveti Martin održan prvi znanstveni skup o Informacijskom sustavu prostornoga uređenja

7. studenoga 2023.
U Toplicama Sveti Martin odvija se dvodnevni stručni skup o Informacijskom sustavu prostornoga uređenja Republike Hrvatske (ISPU), prva konferencija u nizu kojom će se korisnicima predstaviti navedeni projekt Republike Hrvatske. Konferencija je okupila preko 500 prijavljenih sudionika koji se bave prostornim planiranjem, izdavanjem građevinskih dozvola i ostalih akata, članova komore inžinjera građevinarstva, kao i predstavnike […]
Pročitaj više 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj

16. listopada 2023.
KLASA: 112-02/23-02/3 URBROJ: 2109-01-23-06 Čakovec, 16. listopada 2023. P O Z I VZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu za V. izmjene i dopune plana uređenja naselja Jug u Prelogu

10. listopada 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/10URBROJ: 2109-09-5/01-23-04Čakovec, 10. listopada 2023. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB:09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona ozaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevuGrad Prelog, Glavna 35, Prelog, OIB: 55624885874, za provedbu postupka Prethodneocjene prihvatljivosti za ekološku […]
Pročitaj više 

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Niskonaponski kabelski priključak k.o. Kotoriba (5713)

9. listopada 2023.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/8URBROJ: 2109-09-5/01-23-04Čakovec, 09. listopada 2023.Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB09161580297, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona ozaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevupodnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRAČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 […]
Pročitaj više 
1 2 3 64
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content