Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Mlin u Podturnu s caffe barom“

Datum objave: 9. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

KLASA: UP/I-352-03/24-01/1
URBROJ: 2109-09-5/01-24-04
Čakovec, 09. travnja 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen, OIB: 13580296436, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Mlin u Podturnu s caffe barom“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Mlin u Podturnu s caffe barom, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen, OIB: 13580296436, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 10. siječnja 2024. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Mlin u Podturnu s caffe barom“. Uz zahtjev je priložen Idejni projekt za turističku građevinu – mlin u Podturnu s caffe barom, izrađen od URBIA d.o.o. Čakovec, ZOP: URBIA ARH-08/2023, od prosinca 2023. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/24-01/1, URBROJ: 2109-09-5/01-24-02 od 11. siječnja 2024. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 08. ožujka 2024. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/24-02/49, URBROJ: 517-12-2-1-2-24-2 od 03. travnja 2024. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Prema dostavljenoj dokumentaciji, zahvat obuhvaća izgradnju turističke građevine, mlina s caffe barom na dvije čestice, na novoformiranoj čestici k.č.br. 4228/8 i 977/3 k.o. Podturen. Izgradnja mlina predviđena je na k.č.br. 4228/8 k.o. Podturen tlocrtnih dimenzija 15,95 x 11,80 metara, koja je vodno dobro, na slijepom rukavcu rijeke Mure. Građevina je predviđena kao plutajući objekt na fiksnoj poziciji, odnosno na slijepom rukavcu rijeke Mure. Rukavac je revitaliziran izvan inundacijskog pojasa. Unutar zatvorenog dijela mlina predviđa se ugradnja postojećeg mlinskog uređaja koji se pokreće elektromotorom. Vodeno kolo pokretano je drugim elektromotorom te doprinosi cirkulaciji vode u rukavcu. Parkirna mjesta i prateći sanitarni čvor predviđeni su na k.č.br. 977/3 k.o. Podturen u neposrednoj blizini planiranog mlina na kojoj se nalazi postojeći objekt s nadstrešnicom. Pristup do k.č.br. 4228/8 k.o. Podturen predviđen je s južne strane navedene katastarske čestice, a priključuje se na javni put lociran na k.č.br. 1063 k.o Podturen, s kojom neposredno graniči. Pristup do k.č.br. 977/3 k.o. Podturen predviđen je sa zapadne strane navedene katastarske čestice, a priključuje se na javni put lociran na k.č.br. 4198 k.o. Podturen, s kojom neposredno graniči.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.

Navedeno POVS područje uključeno je u ekološku mrežu s ciljem očuvanja sljedećih vrsta i tipova staništa: rogati regoč, piškur, mali vretenac, crveni mukač, barska kornjača, širokouhi mračnjak, velikouhi šišmiš, dabar, vidra, crnka, istočna vodendjevojčica, Anisus vorticulus, vijun, bjeloperajna krkuša, Keslerova krkuša, tankorepa krkuša, Cucujus cinnaberinus prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subatlanske i srednjeeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli. Na području zahvata prisutna su staništa pogodna za sljedeće ciljne vrste: prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, vidra, brska kornjača, dabar, crveni mukač i Anisus vorticulus. Provedbom zahvata doći će do gubitka 0,06 ha staništa pogodnih za ove ciljne vrste, no s obzirom na njihovu ukupnu zastupljenost unutar predmetnog područje ekološke mreže (od 180 ha do 5800 ha), smatramo da provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje, odnosno postizanje ciljeva očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže HR2000364 Mura.

Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen elektroničkom poštom na e-mail: nacelnik@opcina-podturen.hr
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content