Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

Datum objave: 24. prosinca 2018.

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata pri upravnom tijelu nadležnom za poslove zdravstva.
U Međimurskoj županiji Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata ima 5 članova i djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zadaće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji su:

 • pratiti povrede pojedinačnih prava pacijenata
 • predlagati poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata
 • pratiti primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
 • obavještavati javnost o povredama prava pacijenata
 • obavještavati bez odgađanja Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
 • podnositi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite pacijenti imaju sljedeća prava:

 • pravo na obaviještenost
 • pravo na traženje drugog stručnog mišljenja
 • pravo biti upoznat s imenom i specijalizacijom osobe koja izravno pruža zdravstvenu zaštitu
 • pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
 • pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
 • pravo na održavanje osobnih kontakata
 • pravo na povjerljivost
 • pravo na održavanje osobnih kontakata
 • pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
 • pravo na privatnost
 • pravo na naknadu štete

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji djeluje u sastavu:

 1. Sanja Zdolec - Križaić, mag.iur. –predsjednica
 2. Dr. sc. Andrija Lesar – zamjenik predsjednice
 3. Alenka Novak - članica
 4. Boža Škvorc – članica
 5. -

Upute za podnošenje pritužbe:
Ako smatrate da su Vam kao pacijentu pružanjem zdravstvene zaštite povrijeđena neka od zakonom zajamčenih prava, možete se obratiti Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata poštom na adresu:

Međimurska županija,

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata,

Ruđera Boškovića 2

40 000 Čakovec

 
ili putem e-mail adrese: pzpp@medjimurska-zupanija.hr.
Pritužbu molimo da podnesete u pisanom obliku i vlastoručno potpišete. Priloge uz pritužbu dovoljno je dostaviti u običnoj preslici ili skenirano.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content