Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Predstavke i pritužbe

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19 i 144/20)  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz prethodnog stavka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad Međimurske županije i njenih upravnih tijela te nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima podnose se na sljedeći način:

  • podnošenje u pisanom obliku putempošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
  • elektronskim putem na e-mail adresu: info@medjimurska-zupanija.hr
  • upisom u knjigu žalbe koja se nalazi na ulazu u zgradu Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2
  • osobnom predajom predstavke/pritužbe u pisarnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba broj 1, prizemlje
  • usmeno izjavljivanje na upravnom odjelu odnosno službi, nadležnoj za postupanje po predstavki/pritužbi, o čemu će se sastaviti zapisnik
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content