Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trim staza u naselju Podturen“

Datum objave: 9. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

KLASA: UP/I-352-03/24-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-24-08
Čakovec, 09. travnja 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen, OIB: 13580296436, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trim staza u naselju Podturen“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Trim staza u naselju Podturen, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen, OIB: 13580296436, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 03. siječnja 2024. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trim staza u naselju Podturen“. Uz zahtjev je priložen Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru za građevinu: Trim staza u naselju Podturen, izrađen od Civil Consult d.o.o. Čakovec, od studeni 2023. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/24-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-24-02 od 05. siječnja 2024. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 08. ožujka 2024. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/24-02/28, URBROJ: 517-12-2-2-2-24-4 od 05. travnja 2024. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, predmetni zahvat je izgradnja trim staze na k.č.br. 4228/2 u k.o. Podturen. Površina zahvata je 0,12 ha, a ukupna duljina staze je 450 m, širine 1,6 m. Uz trim stazu se planira izvedba ukupno deset trim stanica s drvenim spravama za vježbanje. Na početnoj i završnoj stacionaži trase trim staze izvest će se odgovarajući drveni koševi za prikupljanje otpada. Oborinska odvodnja riješit će se prema postojećem režimu odvodnje, odnosno ispuštanjem oborinske vode u okolni teren.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, lokacija zahvata nalazi se na području rasprostranjenosti ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis. Provedbom predmetnog zahvata doći će do gubitka od 0,12 ha navedenog ciljnog stanišnog tipa, a s obzirom na ukupnu površinu ciljnog stanišnog tipa (200 ha ciljnog stanišnog tipa 6510), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog POVS-a.

Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:
1. Općina Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen elektroničkom poštom na e-mail: nacelnik@opcina-podturen.hr
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content