Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava

Datum objave: 15. veljače 2024.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/12
URBROJ: 2109-09-5/01-24-04
Čakovec, 15. veljače 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB 09161580297, temeljem članka 30. stavka 5., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Lovačko društvo „Fazan“ Donja Dubrava, Podravska 66, 40 328 Donja Dubrava, OIB: 45941383937, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Pošumljavanje na k.č.br. 5128/61, 5128/62, 5128/55 k.o. Donja Dubrava“, donosi

R J E Š E N J E

  1. Za planirani zahvat – Pošumljavanje na k.č.br. 5128/61, 5128/62, 5128/55 k.o. Donja Dubrava, potrebno je provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
  2. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva, Lovačko društvo „Fazan“ Donja Dubrava, Podravska 66, 40 328 Donja Dubrava, OIB: 45941383937, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 27. listopada 2023. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Pošumljavanje na k.č.br. 5128/61, 5128/62, 5128/55 k.o. Donja Dubrava. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/23-03/12, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02, od 31. listopada 2023. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 13. veljače 2024. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/23-02/1447, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2 od 12. veljače 2024. godine), u kojem se navodi da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće: u zahtjevu je navedeno da se pošumljavanje, između ostalog, planira provesti na k.č.br. 5182/62, ali je pregledom priložene dokumentacije ustanovljeno da je zahvat planiran na k.č.br. 5128/62, stoga se daljnje mišljenje izdaje za k.č.br. 5128/61, 5128/62, 5128/55 k.o. Donja Dubrava. Na predmetnim k.č.br. 5128/61, 5128/62, 5128/55 k.o. Donja Dubrava potrebno je izvršiti pripremu za pošumljavanje te provesti pošumljavanje sukladno planu koji je izradio ovlašteni inženjer šumarstva. Pripremu za pošumljavanje potrebno je provesti na način da se sa k.č.br. 5128/61 ukloni betonska građevina, sve čestice urede malčiranjem, a na k.č.br. 5128/61, 5128/62 poravna se izgrađeni nasip. Prije pošumljavanja potrebno je i iskolčiti sve čestice. Pošumljavanje treba provesti na način da se na sve tri čestice pošumi hrastom lužnjakom i divljom trešnjom (u omjeru 10 sadnica hrasta lužnjaka : 1 sadnica divlje trešnje) i to u pravilnim redovima, razmaka 1,8 m radi kasnije kombinirane ručno strojne njege koja bi se provodila malčiranjem između redova i ručno između sadnica. Na k.č.br. 5128/62 ima ponika bijele topole koji bi se zaobišao prilikom pošumljavanja.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice (POPS) HR1000014 Gornji tok Drave.

Na lokaciji planiranog zahvata prema Programu gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika nalazila se šuma bijele i crne topole. Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN br. 27/21, 101/22) ovaj tip šume odgovara stanišnom tipu 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), koji ujedno predstavlja i ciljni stanišni tip POVS HR5000014 Gornji tok Drave. Nadalje, ovaj stanišni tip predstavlja i pogodno stanište ciljnih vrsta POVS HR5000014 Gornji tok Drave: velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii), jelenak (Lacanus cervus), danja medonjica (Euplagia quadripunctaria), mala svibanjska riđa (Euphydryas maturna), barska kornjača (Emys orbicularis), grimizna plosnatica (Cucujus cinnaberinus), dabar (Castor fiber), crveni mukač (Bombina bombina), širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus), veliki vodenjak (Triturus carnifex), veliki dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus), kao i ciljnih vrsta ptica POP HR1000014 Gornji tok Drave: bjelovrata muharica (Ficedula albicollis), crna roda (Ciconia nigra), crna žuna (Dryocopus martius), srednji djetlić (Leiopicus medius), štekavac (Haliaeetus albicilla), škanjac osaš (Pernis apivorus), siva žuna (Picus canus).

Provedbom planiranog zahvata, odnosno pošumljavanjem sadnicama hrasta i divlje trešnje doći će dugoročno do promjene stanišnog tipa, odnosno do trajnog gubitka prioritetnog ciljnog stanišnog tipa POVS HR5000014 Gornji tok Drave 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), kao i do trajnog gubitka staništa ciljnih vrsta POVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok Drave kojima aluvijalne šume predstavljaju pogodno stanište. Uzimajući to u obzir, ne može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže. Ukoliko bi se zahvat proveo na način da se na lokaciju vrati inicijalna vegetacija, odnosno na način da se pošumljavanje provede sadnicama domaćih topola (a ne sadnicama hrasta i divlje trešnje, kako je planirano), osiguralo bi se dugoročno očuvanje stanišnog tipa 91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) i restauracija staništa te takav zahvat ne bi predstavljao značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže.

S obzirom na sve navedeno, Prethodnom ocjenom ne može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je za zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 5., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo ne može isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je za zahvat obvezna provedba Glavne ocjene te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Lovačko društvo „Fazan“ Donja Dubrava, Podravska 66, 40 3287 Donja Dubrava elektronskim putem na e-mail: ld.fazan@gmail.com i i laurales.av@gmail.com
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkom poštom na e-mail: pisarnica@mingor.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje

Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content