KLASA: UP/I-612-07/21-03/27

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4

Čakovec, 05. studenog 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu opunomoćenika podnositelja zahvata, DVA ARHITEKTA ĆURKOVIĆ d.o.o. Zagreb, Vlaška 83/1, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Individualna slobodnostojeća stambena građevina na k.č.br. 1059/1 i 1059/5 k.o. Zasadbreg“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Individualna slobodnostojeća stambena građevina na k.č.br. 1059/1 i 1059/5 k.o. Zasadbreg, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.