KLASA: UP/I-612-07/21-03/20

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-04

Čakovec, 18. kolovoza 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Štrigova, Štrigova 87, 40 312 Štrigova, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štrigova donosi

R J E Š E NJ E

  1. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štrigova prihvatljive su za područje ekološke mreže.
  2. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.