Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji

Datum objave: 10. kolovoza 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/21
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2
Čakovec, 10. kolovoza 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, DVD Lopatnec, Pleškovec 27, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content