KLASA: UP/I-612-07/21-03/21

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-2

Čakovec, 10. kolovoza 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, DVD Lopatnec, Pleškovec 27, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Vatrogasni dom u Pleškovcu na k.č.br. 5577/1 k.o. Lopatinec u Međimurskoj županiji, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.