Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: dejana

Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

18. rujna 2020.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/16 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-6 Čakovec, 17. rujna 2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Krunoslav Vugrinec, Prvomajska 9, Goričan, za provedbu postupka […]
Pročitaj više 

III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

15. rujna 2020.
Postupak izrade i donošenja III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske […]
Pročitaj više 

Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

31. kolovoza 2020.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/11 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5 Čakovec, 28. kolovoza 2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, Đuro Horvat, Kotoriba, Kolodvorska 4D, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: […]
Pročitaj više 

Rješenje - Planirani zahvat - Šumska poučna staza "Naša Drava"

24. kolovoza 2020.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/18 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-8 Čakovec, 24. kolovoza 2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, Donja Dubrava, […]
Pročitaj više 

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Građenje obodnog kanala u naselju Pribislavec od prolaznih voda

24. srpnja 2020.
KLASA: UP/I-351-03/20-03/1 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-6 Čakovec, 24. srpnja 2020. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane […]
Pročitaj više 

POZIV - GKP ČAKOM d.o.o. - uvid u elaborat gospodarenja otpadom

10. lipnja 2020.
KLASA: UP/I-351-02/18-03/5 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-21 Čakovec, 10. lipnja 2020. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) […]
Pročitaj više 

Rješenje - Planirani zahvat: Izgradnja zgrade društvene namjene za rekreaciju "Sportski dom" Plešivica

3. lipnja 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Plešivica, Plešivica 23/B, 40 314 […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Izgradnja spremišta i silosa te nabavu opreme u svrhu modernizacije farme na k.č.br. 1294 k.o. Lopatinec

2. lipnja 2020.
KLASA: UP/I-612-07/20-03/6 URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5 Čakovec, 02. lipnja 2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, V.V. Farma, vl. Vladimir […]
Pročitaj više 
1 4 5 6
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content