Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Izgradnja spremišta i silosa te nabavu opreme u svrhu modernizacije farme na k.č.br. 1294 k.o. Lopatinec

Datum objave: 2. lipnja 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/6
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5
Čakovec, 02. lipnja 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, V.V. Farma, vl. Vladimir Vrtarić, Frkanovec 5, 40 311 Lopatinec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Izgradnja spremišta i silosa te nabavu opreme u svrhu modernizacije farme na k.č.br. 1294 k.o. Lopatinec, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Izgradnja spremišta i silosa te nabavu opreme u svrhu modernizacije farme na k.č.br. 1294 k.o. Lopatinec, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, V.V. Farma, vl. Vladimir Vrtarić, Frkanovec 5, 40 311 Lopatinec, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 09. travnja 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja spremišta i silosa te nabavu opreme u svrhu modernizacije farme na k.č.br. 1294 k.o. Lopatinec. Uz zahtjev je priložen Arhitektonski i građevinski projekt, izrađen od strane Opće građevinsko poduzeće d.o.o. Prelog, od rujna 2018. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/6, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 10. travnja 2020. godine i požurnicom KLASA: UP/I-612-07/20-03/6, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-03, od 19. svibnja 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 29. svibnja 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/20-38/369, URBROJ: 517-20-3 od 28. svibnja 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je predviđena izgradnja gospodarske poljoprivredne građevine i silosa na novoformiranoj čestici 1294 k.o. Lopatinec. Na čestici se nalazi postojeća gospodarska građevina poljoprivredne namjene i gospodarska građevina – spremište poljoprivredne mehanizacije i horizontalni silos. Postojeća gospodarska građevina – spremište poljoprivredne mehanizacije se uklanja i na istome mjestu se gradi nova gospodarska građevina – spremište poljoprivredne mehanizacije. Građevina sastoji od jedne prostorije površine 615,65 m2. Silosi su tipski montažni instalirani na armirano betonskoj ploči, odnosno platou. Ukupno je instalirano 4 silosa od 20,0 m3 i jedan silos od 10,0 m3. Postojeći silos se uklanja. Silosi su promjera 240 cm i 205 cm ukupne visine 725 cm i 556 cm. Kolni prilaz parceli je postojeći, na jugozapadnoj strani parcele. Parkiranje za zaposlene riješeno je unutar parcele.
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.
Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip J. (Izgrađena i industrijska staništa). Stanišni tip ne pripada ciljnim stanišnim tipovima POVS HR2001346 Međimurje te ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste navedenog POVS-a.
Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama. („Narodne novine“, br. 115/16).
Službena osoba:
dr.sc. Sandra Golubić
Dostaviti:
1. V.V. Farma, vl. Vladimir Vrtarić, Frkanovec 5, 40 311 Lopatinec
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspektor zaštite prirode, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje
RJEŠENJE V.V. FARMA (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content