Postupak izrade i donošenja III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene III Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije na okoliš