Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Planirani zahvat - Šumska poučna staza "Naša Drava"

Datum objave: 24. kolovoza 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/18
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-8
Čakovec, 24. kolovoza 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, Donja Dubrava, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Šumska poučna staza „Naša Drava“ na k.č.br. 5089/6, 5122/1, 5123, 5125, 5138, 5111/1, 5086, 5087 i 5088/2 k.o. Donja Dubrava, donosi

R J E Š E NJ E

Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content