Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV - GKP ČAKOM d.o.o. - uvid u elaborat gospodarenja otpadom

Datum objave: 10. lipnja 2020.

KLASA: UP/I-351-02/18-03/5
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-21
Čakovec, 10. lipnja 2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom za trgovačko društvo GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec, OIB: 14001865632, objavljuje,

POZIV

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Stranke u postupku su trgovačko društvo GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec i Grad Čakovec.
Lokacija za koju se postupak izmjene dozvole provodi je: Totovec, Gospodarska 2, k.č.br. 482 k.o. Totovec.
Informacija o postupku:
Prema zaključku ovog upravnog tijela pokrenut je postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom za trgovačko društvo GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec, OIB: 14001865632. Prema zaključku trgovačko društvo GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec, između ostalog, dostavilo je Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja, zbrinjavanja i oporabe otpada na lokaciji Totovec, Gospodarska 2, k.č.br. 482 k.o. Totovec.
Naznaka mreže stranice:
Elaborat gospodarenje otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) – Županija, Upravni odjeli, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Vrijeme i mjesto uvida:
Zbog epidemiološke situacije molimo vas da uvid u elaborat obavite na gore navedenim mrežnim stranicama i dostavite izjašnjenje prema priloženom obrascu.
Ukoliko niste u mogućnosti obaviti uvid elektronskim putem, uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se obaviti i u prostorijama Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, soba br. 6, R. Boškovića 2, 19. lipnja 2020. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati uz prethodnu pisanu najavu dan prije uvida na e-mail: sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr.
Stranke u postupku:
GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec
Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec
Rok i način izjašnjenja:
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom stranke, u pisanom obliku prema priloženom obrascu za primjedbe uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana objave ovog poziva s pozivom na gornju klasu, na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Stanka koja se iz opravdanih razloga (što je dužna dokazati) ne odazove pozivu za uvid u elaborat gospodarenja otpadom, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu uz prethodnu pisanu najavu na e-mail: sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr.
Ako se stranka ne izjasni o elaboratu gospodarenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida.
Voditeljica postupka:
dr.sc. Sandra Golubić
PRILOZI:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content