KLASA: UP/I-612-07/20-03/11

URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5

Čakovec, 28. kolovoza 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, Đuro Horvat, Kotoriba, Kolodvorska 4D, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: „Izgradnja ribičke kuće na k.č.br. 3347 k.o. Kotoriba”, donosi

RJEŠENJE

Rješenje