KLASA: UP/I-612-07/20-03/16

URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-6

Čakovec, 17. rujna 2020.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Krunoslav Vugrinec, Prvomajska 9, Goričan, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 1854, 1855, 1857, 1858, 1861, 1862, 2774/1, 2774/2 k.o. Draškovec, k.č.br. 7782, 7807 k.o. Goričan i k.č.br. 1606 k.o. Donji Kraljevec“, donosi

R J E Š E NJ E

Rješenje