KLASA: UP/I-351-03/20-03/1

URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-6

Čakovec, 24. srpnja 2020.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:

Građenje obodnog kanala u naselju Pribislavec od prolaznih voda

 

Informacija

EZO gradenje obodnog kanala Pribislavec