KLASA: UP/I-351-02/21-03/5

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-6

Čakovec, 22. rujna 2021.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Hrupine 7B, 40 323 Prelog, OIB: 15704341739, objavljuje

POZIV 

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Hrupine 7B, 40 323 Prelog, OIB: 15704341739.

Lokacija za koju se postupak izdavanja izmjene dozvole provodi je: Hrupine 8, Prelog, k.č.br. 4057/2 k.o. Prelog.