Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna turistička staza na k.č.br. 4602/6 i 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri“

Datum objave: 5. studenoga 2021.

KLASA: UP/I-612-07/21-03/26
URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-4
Čakovec, 05. studenog 2021.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Sv. Martina 7, Sveti Martin na Muri, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna turistička staza na k.č.br. 4602/6 i 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Pješačko biciklistička poučna turistička staza na k.č.br. 4602/6 i 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content