Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita okoliša i prirode

gospodarenje otpadomprirodaokolišdokumentiobrasci


Gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije).
Nadležno upravno tijelo rješava/vodi sljedeće:

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Međimurske županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Međimurske županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Međimurske županije.

REGISTAR DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM - OČEVIDNICI I EVIDENCIJE

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u evidenciju/očevidnike za Međimursku županiju:

Predaja zahtjeva

Zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom


Portal Sprječavanje nastanka otpada vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Na Portalu se nalaze opće informacije o temi sprečavanja nastanka otpada, propisanim mjerama, a moguće je i pregledati novosti iz ovog područja.

Sustav ELOO izradilo je i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad mogu prijaviti i građani, ali konačne podatke vidljive u sustavu i na karti unijeli su i potvrdili komunalni redari.

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM (u izradi)


Registar onečišćavanja prirode

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu.


Zaštita prirode

BIOPOTRAL/NATURA 2000/EKOLOŠKA MREŽA

Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode vodi  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH.

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE (u izradi)

Zakoni i propisi iz područja zaštite prirode


Instrumenti zaštite okoliša

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama strategije, plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13153/1378/1512/18 i 118/18, ), informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja strategije, plana ili programa.

Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Nadležno tijelo provodi postupak strateške procjene u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja odnosno županijskim upravnim tijelom nadležnim za zaštitu okoliša.

(preuzeto sa stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) Opširnije...

Postupci u tijeku:

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine

Strateška procjena utjecaja na okoliš III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

Provedeni postupci:

Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije

Strateška procjena utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije:

PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (u izradi)


Dokumenti

Program zaštite okoliša

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarnja otpadom


Zakoni i propisi

Zakoni i propisi iz djelokruga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja


Obrasci zahtjeva

Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže

Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Zaštićena područja - Dopuštenje s uvjetima zaštite prirode


Obavijesti i objave iz djelokruga zaštite okoliša i prirode

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content