Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - eDozvola

Datum objave: 22. travnja 2015.

OBAVIJEST O POČETKU RADA U SUSTAVU „E-DOZVOLE“
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2 i Ispostava u Prelogu, Glavna 35, dana 1. lipnja 2014. godine započeli su sa radom u sustavu „e-dozvole“.
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA za izdavanje upravnih i drugih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje putem informacijskog sustava e-dozvole:
Odredbom članka 3. Naputka o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14) propisano je da se zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnosi na obrascu zahtjeva dostupnom na internetskoj adresi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:https://dozvola.mgipu.hr, a predaje se upravnom tijelu, elektroničkim putem na navedenu adresu ili kao njegov ispis potpisan od podnositelja zahtjeva.
Na navedenoj internetskoj adresi Ministarstva dostupni su svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o prostornim planovima, nadležnim uredima za izdavanje dozvola, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim propisima koji uređuju upravno područje prostornog uređenja i gradnje, te je propisana i sama procedura podnošenja zahtjeva.
 
Ako je zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnesen elektroničkim putem, te je isti i ispunjen u skladu s navedenim Naputkom iznos upravne pristojbe za izdavanje akata propisan tarifnim brojem 62. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 40/14)umanjuje se za 15%.
Ukoliko zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji nije podnesen elektroničkim putem, elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava nadležno upravno tijelo, ali se u tom slučaju iznos upravne pristojbe za izdavanje upravnog i drugog akata ne umanjuje za 15%.
 
OPĆENITO O SUSTAVU E-DOZVOLE:
Sustav „e-dozvole“ predstavlja jedinstveni informacijski sustav elektroničke izrade nacrta zaključaka , poziva, zapisnika, zabilješki u spisu, rješenja, dozvola i drugih akata u postupku izdavanja upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) i Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).
Sustav „e-dozvole“ je zadan i jednak za svako upravno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja i gradnje sa ujednačenim postupanjem i primjenom zakona što pruža pravnu sigurnost podnositelju zahtjeva i olakšava postupanje svim sudionicima u postupku.
 
Nadalje, sustav je transparentan, lako pristupačan i vidljiv svim sudionicima i nadzornim tijelima čime se povećava odgovornost svakog sudionika u postupku izdavanja upravnih i neupravnih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, od izrađivača projektne dokumentacije, javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete do zaposlenika tijela koja izdaju dozvole. Da bi došao do potrebne informacije podnositelj zahtjeva ne ovisi o radnom vremenu upravnog tijela.
 
Također, sustav prati redoslijed rješavanja predmeta te upozorava na zakonske rokove u kojima se zahtjev za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje treba riješiti što smanjuje prostor za korupciju i nezakonitost rada.
 
Sustavom se na kraju smanjuju i troškovi, povećava pravna sigurnost, povjerenje investitora, građana i drugih pravnih subjekata u sustavu prostornog uređenja i gradnje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content