Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-2.1 °C
1029.0 hPa
69 %

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nadležan je za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca), te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

 1. izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola,
 2. izdavanje lokacijskih informacija,
 3. izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke,
 4. izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja, prostornim planom uređenja posebnih obilježja, prostornim planom uređenja općine odnosno grada i granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom,
 5. izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja,
 6. izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
 7. zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene,
 8. zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture,
 9. izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola,
 10. izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan,
 11. izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju,
 12. izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
 13. izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, rješenja o reviziji dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
 14. izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 15. izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
 16. izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode,
 17. izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,
 18. izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode;
 19. izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuju nadležna Ministarstva,
 20. obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina,
 21. sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
 22. davanje stručnih i pravnih mišljenja u pogledu mogućnosti gradnje građevina s osnova prostornih planova,
 23. obavljanje poslova uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode uz njegovo uključivanje u šire informacijske sustave,
 24. izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
 25. izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
 26. obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
 27. obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 22. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Javni poziv za uvid u spis predmeta - BORNA LULIĆ
Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije obilježava Dan socijalnog partnerstva
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 21. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 20. siječnja 2022. - U Međimurju velik broj pozitivnih nalaza, no značajno smanjen broj hospitaliziranih osoba zahvaljujući procijepljenosti od gotovo 70%
Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji – za 61 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 58 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za srijedu, 19. siječnja 2022. - Ove subote cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Nazire se vizura budućeg Biciklističkog info centra s vidikovcem na Mađerkin bregu
POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content