Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša nadležan je za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca), te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

 1. izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola,
 2. izdavanje lokacijskih informacija,
 3. izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke,
 4. izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja, prostornim planom uređenja posebnih obilježja, prostornim planom uređenja općine odnosno grada i granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom,
 5. izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja,
 6. izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
 7. zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene,
 8. zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture,
 9. izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola,
 10. izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan,
 11. izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju,
 12. izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
 13. izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, rješenja o reviziji dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
 14. izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 15. izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
 16. izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode,
 17. izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,
 18. izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode;
 19. izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuju nadležna Ministarstva,
 20. obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina,
 21. sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
 22. davanje stručnih i pravnih mišljenja u pogledu mogućnosti gradnje građevina s osnova prostornih planova,
 23. obavljanje poslova uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode uz njegovo uključivanje u šire informacijske sustave,
 24. izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
 25. izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
 26. obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
 27. provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije,
 28. obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content