(Objavljeno 11. svibnja 2020.)

KLASA: 112-01/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-27
Čakovec, 5. svibnja 2020.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.
Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, KLASA: 112-01/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-01 od 25. veljače 2020. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 24/20 od 4. ožujka 2020. godine, te na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije i to:
– Upravnog odjela za poslove župana
– Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
– Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
– Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
– Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
– Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
– Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
– Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
– Službe za unutarnju reviziju.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv nje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.
Ova odluka će se objaviti u „Narodnim novinama“ te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Međimurske županije.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag.ing.