Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije u suradnji s tvrtkom Oikon d.o.o. Zagreb održao je 4. ožujka 2020. godine u Multimedijalnoj dvorani Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o.  Čakovec, radionicu u svrhu poboljšanja kvalitete prijavljenih podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša za područje Međimurske županije.

Registar onečišćavanja okoliša je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a predstavlja skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu.

Radionici su prisustvovala 52 obveznika koji obavljaju djelatnost uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš, odnos obveznika koji prijavljuju podatke u bazu ROO. Na radionici su predstavljeni najčešći problemi kod unosa podataka o obvezniku dostave podataka u obrascima PI-1 i PI-2, o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz ispusta obveznika i iz sustava javne odvodnje u obrascima PI-V i KI-V, o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak u obrascu PI-Z te o otpadu u obrascima NO, SO i OZO. Nakon prezentacije uslijedila je stručna rasprava, te davanje odgovora predavača na postavljena pitanja sudionika radionice.