Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Dozvoljava se investitoru ANTUNU KOCIJANU

Datum objave: 16. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000139
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0012
Čakovec, 13.08.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor ANTUN KOCIJAN, HR-40314 SELNICA, ZRINSKIH 22, OIB 82564911207 vlasnik obrta za peradarstvo KOCIJAN, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru ANTUNU KOCIJANU, HR-40314 SELNICA, ZRINSKIH 22, OIB 82564911207 vlasniku obrta za peradarstvo KOCIJAN:
- građenje građevine gospodarske namjene, 2. skupine - građenje farme brojlera s pratećim sadržajima kapaciteta 30 000 komada brojlera u turnusu
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 17262 k.o. Selnica koja će se formirati od k.č.br. 17262 i 17263 k.o. Selnica (Selnica - izvan granica građevinskog podrčja),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake GiP-72/2018, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Krunoslav Šarić, mag.inž.grad., broj ovlaštenja G 5655, a sadržava:
1. arhitektonski projekt, oznake GiP-72/2018 od 06.2019. godine, ovlašteni projektant Ivan Vindiš, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 501 (GiP ŠARIĆ d.o.o. HR-40311 Lopatinec, Vučetinec 30 B, OIB 41121100357) - MAPA 1
2. geodetski projekt, oznake 155/2018 od 05.2019. godine, ovlašteni projektant Zoran Šarić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1282 (GiP ŠARIĆ d.o.o. HR-40311 Lopatinec, Vučetinec 30 B, OIB 41121100357) - MAPA 2
3. građevinski projekt - projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije i vanjskog uređenja, oznake GiP-71/2018 od 06.2019. godine, ovlašteni projektant Krunoslav Šarić, mag.inž.grad., broj ovlaštenja G 5655 (GiP ŠARIĆ d.o.o. HR-40311 Lopatinec, Vučetinec 30 B, OIB 41121100357) - MAPA 3
4. elektrotehnički projekt, oznake 254/2019 od 04.2019. godine, ovlašteni projektant Marijan Marciuš, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 238 (MBT-INŽENJERING d.o.o. HR-40306 Macinec, Trnavska 19, OIB 46514305761) - MAPA 4
5. strojarski projekt - termotehničke instalacije, oznake 050/19 od 04.2019. godine, ovlašteni projektant Nevio Jurinić, mag.ing.mech., broj ovlaštenja S 1836 (TESLA d.o.o. HR-42240 Horvatsko, Horvatsko 18, OIB 24079480259) - MAPA 5.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor ANTUN KOCIJAN, HR-40314 SELNICA, ZRINSKIH 22, OIB 82564911207 vlasnik obrta za peradarstvo KOCIJAN, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine gospodarske namjene, 2. skupine - građenje farme brojlera s pratećim sadržajima kapaciteta 30 000 komada brojlera u turnusu
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 17262 k.o. Selnica koja će se formirati od k.č.br. 17262 i 17263 k.o. Selnica (Selnica - izvan granica građevinskog podrčja), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0003 od 27.06.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je Rješenje Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/18-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-19-11 od 30. siječnja 2018. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-351-03/18-03/3, URBROJ: 2109/1-09-3/01-19-12 od 26. ožujka 2019. godine, iz kojih proizlazi da za namjeravani zahvat, farma brojlera kapacitete 30.000 komada, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake GiP-72/2018 od 06.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ivanu Vindišu, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 501
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake GiP-72/2018 od 06.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Krunoslavu Šariću, mag.inž.grad., broj ovlaštenja G 5655
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 254/2019 od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Marijanu Marciušu, dipl.ing.gel., broj ovlaštenja E 238
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 050/19-S5-SP od 04.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Neviu Juraniću, mag.ing.mech., broj ovlaštenja S 1836
e) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije građevine, broj izvješća: RMK 069/2019., od 22.05.2019. godine, koje je izradio ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost metalnih i spregnutih konstrukcija dr.sc. Josip Galić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3853, s dodatnim zahtjevom za kontrolu izvedbenog projekta konstrukcije, te tehnološkog projekta izvedbe i montaže
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: 511-21-04/5-52/86/2-19, od 28.06.2019. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - izdana potvrda glavnog projekta, broj 292/18, od 14.06.2019. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/19-17/0002792, URBROJ: 374-26-1-19-2, od 18.06.2019. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/19-02/5595, 376-05-3-19-2, od 19.06.2019. godine
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - izdana potvrda glavnog projekta, Re: 50308575/01-07-19/2322-251/BK, od 03.07.2019. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - nije utvrđeno u roku
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Broj: UPP-IZG-205-19, od 26.06.2019. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-185/19-P, od 24.06.2019. godine
- Općina Selnica - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/19-01/01, URBROJ: 2109-15-19-04, od 11.06.2019. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 248, k.o. Selnica, od 17.07.2019. godine, pod brojem 53834/2019
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 763, k.o. Selnica, od 17.07.2019. godine, pod brojem 53832/2019
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje građevine navedene u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 23.07.2019. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Selnica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14., 10/15. i 7/17.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena prostora u mjerilu 1:25000 i broj kartografskog prikaza 4.2. Građevinsko područje naselja Donji Koncovčak i Selnica u mjerilu 1:5000 izvan granica građevinskog područja naselja, unutar kultiviranog predjela, te unutar planiranog područja za osnivanje izdvojenih poljoprivrednih gospodarstva za intenzivni i/ili ekstenzivni uzgoj životinja
Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 104. i 115.navedenog plana.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
g) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
- MARIJAN PREMUŠ, HR-40314 SELNICA, BRAĆE RADIĆA 13, OIB 90449250853 (za česticu k.č.br. 17264 k.o. Selnica) - izjavljuje da nema primjedbe na građenje farme brojlera s pratećim sadržajima kapaciteta 30 000 komada brojlera u turnusu kako je prikazano u glavnom i geodetskom projektu.
- IVAN VINKO, HR-40314 SELNICA, BRAĆE RADIĆA 8, OIB 85821004428 (za česticu k.č.br. 17261 k.o. Selnica) - izjavljuje da nema primjedbe na građenje farme brojlera s pratećim sadržajima kapaciteta 30 000 komada brojlera u turnusu kako je prikazano u glavnom i geodetskom projektu.
Slijedeća stranka nije se odazvala pozivu za uvid u spis predmeta iako je poziv stranci pravilno dostavljen:
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, OIB 95555881478 (za česticu k.č.br. 17437, 17440 k.o. Selnica).
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
 

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.                                            

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content