REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000014
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 05.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

⦁ zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) – građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Piškorovec u sklopu aglomeracije Podturen na katastarskim česticama u k.o. Gardinovec, k.o. Držimurec i k.o. Turčišće (naselje Piškorovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.02.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.           

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje