REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000155
URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0005

Čakovec, 21.07.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DIJANA ŠTEFIČAR, HR-40322 OREHOVICA, BRAĆE RADIĆA 23

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine gospodarske namjene – spremište poljoprivrednih strojeva, 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 1475/1 k.o. Orehovica (Orehovica, Zrinskih bb). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.07.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba broj 10, telefon 040/374-264.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU

Dragica Vugrinec, ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.