REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0005

Čakovec, 11.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Kupska 4
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – Uvod DV 110 kV Nedeljanec – Lenti u TS 110/35 kV Čakovec,
na katastarskim česticama u k.o. Dunjkovec, k.o. Strahoninec i k.o. Čakovec (lokacija – Dunjkovec, Strahoninec i Čakovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.07.2017. godine u 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka
ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje.