REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000005
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0007

Prelog, 24.02.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
LJUBOMIR VLAHEK HR-40320 HODOŠAN, GLAVNA 14
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – građevina za skladištenje krutog gnoja, 3. skupine
– formiranje građevne čestice građevine
na katastarskim česticama k.č.br. 1709, 1710 k.o. Hodošan, (nova k.č.br. 1709 k.o. Hodošan), Hodošan, Vinogradska 27.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.03.2016 od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.

Izvorni dokument (PDF)