Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Udruge građana

osnivanje udrugeregistracijapromjene podatakastrane udrugeizvadak iz Registra udruga RH


OSNIVANJE UDRUGE

Pravni temelj: Zakon o udrugama (NN br. 74/1470/17 i 98/19) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN br. 04/15 i 14/20).
Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.
Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.
Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
Sve informacije vezane uz primjenu Zakona o udrugama mogu se dobiti u Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove na adresi: Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 16, tel: 040 374 171, e-mail: marjana.bockaj@medjimurska-zupanija.hr ili soba br. 14, tel: 040 374 021, e-mail: lada.odic@medjimurska-zupanija.hr.
Prilozi:
VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE
Obavijest o registru stvarnih vlasnika

REGISTRACIJA UDRUGA

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.
Zahtjev za upis u registar udruga u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge nadležnom Upravnom odjelu u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge.
Od ožujka 2015. omogućeno je i elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre. (više...)
Uz zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac broj 1) prilažu se:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje (Obrazac broj 2)
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge

Zahtjev za upis u registar i statut podnose se u dva primjerka.
O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni Upravni odjel donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

PROMJENE PODATAKA

Sukladno odredbama čl. 27. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19), osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom Upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:

 • statut,
 • naziv,
 • ciljeve i djelatnosti,
 • sjedište i adresu sjedišta,
 • izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora,
 • prestanak postojanja udruge.

Navedeni zahtjev podnosi se u dva primjerka na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, a uz njega se prilažu:

 • zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene,
 • novi statut ili njegove izmjene i dopune, u dva primjerka,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora,

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.
Zahtjev podnesen nakon tog roka, osim ako se odnosi na prestanak udruge, odbacit će se rješenjem.O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležno Upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

STRANE UDRUGE

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.
Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.
Zahtjev  za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom Upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka na Obrascu broj 4 – Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
Zahtjevu za upis prilažu se:

 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana, strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
 • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave,
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Nadležno Upravno tijelo donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63.
Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je, sukladno Zakonu o udrugama, nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena naziva, ciljeva i djelatnosti, sjedišta i adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj, osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj i prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev se podnosi na Obrazac broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

 • Obrazac broj 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 • Obrazac broj 5 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i izvadak iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj , neovisno o sjedištu udruge i sjedištu strane udruge.


Zakoni i propisi iz područja Udruga građana

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content