Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu pravne poslove - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

 1. obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela,
 2. pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i njena radna tijela,
 3. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela,
 4. izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
 5. pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave,
 6. pravnu zaštitu, upravljanje i vođenje brige o imovini Županije,
 7. rješava o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 8. te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača
 2. vođenje poslova koji se odnose na osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 3. registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
 4. poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
 5. odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
 6. poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
 7. utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja
 8. postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina
 9. donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 10. provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja
 11. provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza,
 12. obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi
 13. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela nalaze se matični uredi, iz uredbe o područjima matičnih ureda koju donosi Vlada Republike Hrvatske, i to:

 1. Matični ured Čakovec
 2. Matični ured Dekanovec
 3. Matični ured Kotoriba
 4. Matični ured Mala Subotica
 5. Matični ured Mursko Središće
 6. Matični ured Nedelišće
 7. Matični ured Prelog i
 8. Matični ured Štrigova.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content