Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

 1. obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela,
 2. pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i njena radna tijela,
 3. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela,
 4. izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
 5. pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave,
 6. pravnu zaštitu, upravljanje i vođenje brige o imovini Županije,
 7. provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije
 8. izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vodi brigu o upravljanju ljudskim resursima,
 9. kadrovske poslove,
 10. poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhiva za sva tijela Županije,
 11. obavljanje poslova za potrebe Službeničkog suda,
 12. ostvarivanje prava na pristup informacijama, rješava u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prava pristupa informacijama,
 13. razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije,
 14. rješava o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 15. te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. poslove određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije,
 2. vodi evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,
 3. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.