Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

Datum objave: 21. ožujka 2022.

KLASA: 307-09/22-02/1
URBROJ: 2109-01-22-1
Čakovec, 21. 3. 2022.

Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ 2/19 i 3/20;  u daljnjem tekstu: Pravilnik), župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije
iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije  iz područja zaštite potrošača u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača (edukacija i jačanje svijesti potrošača, informiranje i educiranje potrošača, savjetovanje i pomoć potrošačima i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu potrošača)  koji će se financirati iz Proračuna Međimurske županije u 2022. godini.

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Međimurska županija će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje zadovoljavaju mjerila za financiranje kako slijedi:

 • su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude od posebnog interesa za Županiju i ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga; 
 • uredno predaju sve izvještaje Županiji i drugim nadležnim institucijama;

Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te da su predviđene Programom rada udruge za 2022. godinu.

Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2022. godine

 • PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA

Za financiranje programa ili projekata u sklopu ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 45.000,00 kn, a predviđeni broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta je tri udruge.

Najmanji iznos traženih sredstava je 5.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine organizacije za financiranje prijavljenog programa ili projekta je 15.000,00 kn.

Programi i projekti će se financirati u 80% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova cjelokupnog programa ili projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji dužni osigurati 20% sufinanciranja iz vlastitih sredstava ili nekih drugih izvora financiranja (Ministarstva, JLS-i sl.) uz obavezno poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

 • NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Javni natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program ili projekt.

Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu točkom 5. ovog Natječaja, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (1. kat lijevo, soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Javni natječaj za financiranje programa i projekata
udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini
R. Boškovića 2
40000 Čakovec

s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku (jedan izvornik) te sadržava popunjene obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom,  ukoliko je isti registriran Statutom udruge.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom te svi ostali postupci vezani uz provedbu ovog Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 • SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa/projekta – Obrazac 1
 2. Ispunjen Obrazac proračuna programa/projekta – Obrazac 2
 3. Ispunjen Obrazac o podacima partnerske organizacije, ako je primjenjivo – Obrazac 8
 4. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo – Obrazac 3
 5. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 4
 6. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga – Obrazac 5
 7. Potvrdu FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2021. godinu

Dokumentacija iz točke 1. do 6. treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva, ovjerena, ako je primjenjivo i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 21. 4. 2022. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Javni natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema prijave.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

 • POSTUPAK PRIGOVORA NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.

Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.

Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.

 • UPUTE ZA PRIJAVITELJE

U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su, zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr.

ŽUPAN:

Matija Posavec, mag. ing.

9. PRILOZI:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac za prijavu programa/projekta  - Obrazac 1
 3. Obrazac proračuna  programa/projekta - Obrazac 2
 4. Izjava o partnerstvu - Obrazac 3
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 4
 6. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - Obrazac 5
 7. Obrazac za opisni izvještaj - Obrazac 6
 8. Obrazac financijskog izvještaja - Obrazac 7
 9. Obrazac o podacima partnerske organizacije – Obrazac 8
 10. Obrazac za procjenu kvalitete prijave (sastavni je dio Uputa za prijavitelje)
 11. Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva Međimurske županije
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content