Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 11. studenoga 2022.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14) i Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/22), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

1. Predmet prodaje

Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje" radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:

R.BR.

KAT. ČEST.BR.

ZK.ČEST.BR.

ZK.UL.BR.

KAT. OPĆINA

POVRŠINA  U M2

POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA (U €)

k.o.Čakovec

1.

1700/16

1134/53/13

4404

Čakovec

9.005

239.352,90

2.

1700/20

1134/53/17

4404

Čakovec

9.613

255.513,54

3.

1700/38

1134/53/8

4404

Čakovec

10.822

287.648,76

k.o. Pribislavec

1.

3385/51

805/A/1/1/1/5/1/1/1/18

3685

Pribislavec

10.388

259.700,00

2.

3385/52

805/A/1/1/1/5/1/1/1/19

3685

Pribislavec

10.139

253.475,00

3.

3385/54

805/A/1/1/1/5/1/1/1/21

3685

Pribislavec

9.254

231.350,00

4.

3385/56

805/A/1/1/1/5/1/1/1/23

3685

Pribislavec

9.018

225.450,00

5.

3385/59

805/A/1/1/1/5/1/1/1/26

3685

Pribislavec

8.815

220.375,00

6.

3385/60

805/A/1/1/1/5/1/1/1/27

3685

Pribislavec

9.505

237.625,00

7.

3385/61

805/A/1/1/1/5/1/1/1/28

3685

Pribislavec

10.906

272.650,00

8.

3385/62

805/A/1/1/1/5/1/1/1/29

3685

Pribislavec

10.779

269.475,00

9.

3385/64

805/A/1/1/1/5/1/1/1/31

3685

Pribislavec

10.072

251.800,00

Nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka prodaju se na temelju javnog natječaja prema tržišnoj vrijednosti i početnoj kupoprodajnoj cijeni iz točke 1. ovog Zaključka.

Predmetne nekretnine nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca i zapadnom dijelu Općine Pribislavec.

2. Opći podaci

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Međimurska županija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, te je na prednjoj strani omotnice potrebno napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ČAKOVEC POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ - NE OTVARATI“.
Rok unutar kojeg će zainteresirane fizičke i pravne osobe moći dati svoju ponudu na javni natječaj traje od 11.11.2022. godine do 10.03.2023. godine. Otvaranje i analizu zaprimljenih ponuda tijekom otvorenog roka, provodi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda jednom mjesečno i to dana 12.12.2022. godine, dana 12.01.2023. godine, dana 10.02.2023. godine i dana 10.03.2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2.
Međimurska županija će tijekom navedenog roka na svojoj web stranici www.medjimurska-zupanija.hr redovito objavljivati informaciju zainteresiranim ponuditeljima o trenutnoj raspoloživosti nekretnina iz točke 1. u smislu njihove prodaje sukladno natječajnim uvjetima.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja (ponuditelj osobno, zakonski zastupnik ponuditelja ili njegov punomoćnik s valjanom punomoći).
Kontakt informacije, putem email: nekretnine@medjimurska-zupanija.hr

3. Sadržaj ponude

3.1.      podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), osobni identifikacijski broj (OIB),
3.2.     opis nekretnine (oznaka zemljišnoknjižnih, katastarskih  i drugih podataka)
3.3.      u ponudi mora biti navedena ponuđena kupoprodajna cijena u Eurima (EUR)
3.4.      naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
3.5.      domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
3.6.      domaće i strane pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
3.7.      domaće i strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela  o podmirenju poreznog duga, odnosno da su ispunile obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, koja potvrda ne smije biti  starija od 30 dana od dana podnošenja ponude
3.8.      dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTP banka d.d., model 68, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, a u opisu plaćanja treba navesti red.br.nekretnine/a za koju se uplaćuje jamčevina
3.9.      poslovno-investicijsku studiju, odnosno plan razvoja i korištenja nekretninom kroz određeni rok od dana zaključenja ugovora u kojoj će biti vidljiva svrha kupnje nekretnine, planirani rokovi izgradnje objekata, planirani početak obavljanja djelatnosti, broj i struktura zaposlenika i slično,
3.10.    izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

4. Uvjeti javnog natječaja

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO", što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja  prema Republici Hrvatskoj.

Sve bezgotovinske platne transakcije temeljem ovog Javnog natječaja (uplata jamčevine, kupoprodajne cijene) do 31.12.2022.godine do 24:00 sata izvršavat će se na poslovni račun Međimurske županije u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, a od 01.01.2023. u 00:00 sati u eurima, sukladno Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru, a u vezi sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 88/22).
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog javnog natječaja, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena u pisarnici Međimurske županije.
Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju većeg broja zemljišta iz točke 1. ovog javnog natječaja, koja su mu potrebna za realizaciju planirane investicije, uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda te on ima prednost pred ponuditeljem iz prethodnog stavka ove točke i u tom slučaju ima se smatrati povoljnijim ponuditeljem.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne kupoprodajne cijene.
Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Međimurska županija zadržava pravo odustati od prodaje svih ili pojedinih nekretnina iz točke I. ovog javnog natječaja u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Međimurska županija odustane od prodaje nekretnina izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Međimurska županija vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Odluku o prodaji nekretnina s najpovoljnijem ponuditeljem donijet će župan Međimurske županije. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirati će se ugovorom. Porez na promet nekretnina, sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva i trošak prenamjene zemljišta snosi kupac.
Rok plaćanja u pravilu ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno članku 17. Odluke Županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014).
Moguća je kupnja zemljišta uz obročnu otplatu, s time da ukupan rok otplate ne može biti duži od 12 mjeseci.

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva, a obračunava se primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa.
U slučaju obročne otplate, Međimurska županija će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.
Ovaj javni natječaj objavit će se u lokalnom listu i na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.

KLASA:940-01/22-03/7
URBROJ:2109-01-22-4
Čakovec, 07.11.2022.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

Prilozi:

(Ukoliko se dokumenti ne mogu otvoriti pokušajte sa desni klik na link i izaberite "Spremi vezu kao...")


Infomacija o raspoloživosti nekretnina (27. prosinca 2022.)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content