Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

Datum objave: 10. ožujka 2022.

Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/20) i Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. godinu, KLASA: 620-01/21-03/4, URBROJ: 2109/1-02-21-05, župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za su/financiranje programa/projekta koje provode udruge u sustavu sporta na području Međimurske županije.

Temeljni ciljevi Natječaja jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na sport osoba s invaliditetom, bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te održavanje sportskih manifestacija koje su od posebnog značaja za Međimursku županiju.

Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, te propisanih Uputa za prijavitelje.

 1. PROGRAMSKA PODRUČJA I PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA

 Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.580.000,00 kuna. Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u sljedećim programskim područjima i iznosima kako slijedi:

 1. sport osoba s invaliditetom, planirana vrijednost iznosi 30.000,00 kuna,
 2. rekreativni i amaterski sport, planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna,
 3. sportske manifestacije, planirana vrijednost iznosi 550.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava je 5.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 200.000,00 kn. Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.

Međimurska županija zadržava pravo relokacije sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti prijavljenih programa ili projekata te broju pristiglih prijava.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.

Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva. 

 1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za financiranje programa/projekata po ovom Natječaju prihvatljive su sportske udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), uz uvjet da:

 • su upisane u Registar udruga RH te da su im ovlaštene osobe u mandatu,
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • su upisane u Registar sportskih djelatnosti,
 • su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • program/projekt koju prijave na javni natječaj Županije, bude od posebnog interesa za Županiju i ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj sporta i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima,
 • su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije te ustanovama i poduzećima čiji je osnivač/vlasnik Međimurska županija ili iz drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
 • se protiv Udruge prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i nositelja/nositeljice programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i osposobljene ljudske resurse za provedbu kandidiranog programa ili projekta,
 • nisu izravno financirani iz županijskog proračuna ili nisu ostvarili financiranje po drugoj osnovi u tekućoj godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Aktivnosti moraju biti u skladu sa temeljnim aktom udruge i sportskom djelatnošću koju vrše članovi udruge.

Prihvatljivi za sufinanciranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 01. siječnja 2022. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno s 31. prosinca 2022. godine.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt i samo na jedno programsko područje. Višestruka prijava rezultirati će odbijanjem svih pristiglih prijava.

Prijedlog program/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.

Prijava se dostavlja u papirnatom tiskanom obliku ili u elektroničkom obliku.

Cjelovite prijave koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT
Prijava na Natječaj za su/financiranje programa/projekata
sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava u tiskanom obliku sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo).

Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 15 sati zadnjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označeni kao krajnji rok za prijavu. Elektronička prijava sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo). Cjelokupna skenirana dokumentacija dostavlja se na adresu elektroničke pošte: sport@medjimurska-zupanija.hr s naznakom Prijava na Natječaj za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Tiskana prijava mora sadržavati:

 1. Ispunjen opisni obrazac prijave programa/projekta
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
 3. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
 4. Ispunjen obrazac o partnerskoj organizaciji, ako je primjenjivo
 5. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
 7. Dokaz o stručnoj osposobljenosti nositelja/nositeljice sportskog programa/projekta, sukladno članku 9. Zakona o sportu, stavak 1., 2., i 3., (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19, 47/20 i 77/20). Nositelj/nositeljica sportskog programa/projekta mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za obrazovanje kadrova u športu, najnižeg zvanja trener. Osoba osposobljena za rad u sportu navedena u članku 10., 11. i 12. Zakona o sportu ne može biti nositelj/nositeljica sportskog programa/projekta.
 8. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava, ako je primjenjivo.

Dokumentacija od točke 1. do 6. treba biti popunjena u cijelosti, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u jednom primjerku.

Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dodatna dokumentacija:

 1. Ispis iz Registra udruga RH, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka iz Registra udruga koji izdaje Upravni odjel nadležan za registraciju udruga u Međimurskoj županiji,
 2. Preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (izdaje ga i vodi Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije) ili ispis iz evidencije Registra na web stranici https://drive.google.com/drive/folders/1Hje0CwXoiNb_DUglRfVoApkDBf97C4IR
 3. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu),
 4. Preslika potvrde FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2021. godinu i ispisa korektnog financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti).

Dokumentacija iz točke 9. do 12. dostupna je u javnim registrima te ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara.

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji čiji će programi ili projekti nakon provedbe postupka utvrđivanja kvalitete prijave biti predloženi za sufinanciranje, na zahtjev nadležnog upravnog odjela Međimurske županije, u roku od pet (5) dana dostaviti će sljedeće dokumente:

 1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana,
 2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od šest (6) mjeseci (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i nositelja/nositeljice programa/projekta).

Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u zadanom roku, prijava će se odbaciti kao nevažeća.

Elektronička prijava mora sadržavati:

Cjelokupnu dokumentaciju  na propisanim obrascima, popunjenu i vlastoručno potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja i ovjerenu službenim pečatom, ako je primjenjivo. Dokumentaciju je potrebno poslati skeniranu na adresu elektroničke pošte: sport@medjimurska-zupanija.hr s naznakom Prijava na Natječaj za su/financiranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini“.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a krajnji rok za dostavu prijave je 11. travnja 2022. godine.

Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Natječaj.

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 15 sati posljednjeg dana Natječaja. Elektronička prijava dostavlja se najkasnije do 15 sati zadnjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno pristigli, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.

 1. POSTUPAK PRIGOVORA

Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete Natječaja, nakon dostave Odluke o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore.

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.

Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja ili Odluke o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.

 1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail: sport@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 24. ožujka 2022. godine.

 

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

 

KLASA: 402-02/22-02/1
URBROJ: 2109-01-22-1
Čakovec, 10. ožujka 2022. godine

 

PRILOZI:

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrazac 1 - Opisni obrazac programa/projekta
 3. Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa/projekta
 4. Obrazac 3 -Izjava o partnerstvu
 5. Obrazac 4 - Obrazac o partnerskoj organizaciji
 6. Obrazac 5 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac 6 - Izjava o neosuđivanosti i postojanju poreznog duga
 8. Obrazac 7 - Obrazac opisnog izvještaja programa/projekta
 9. Obrazac 8 - Obrazac financijskog izvještaja programa/projekta
 10. Obrazac 9 - Obrazac za procjenu kvalitete
 11. Legenda 1 - Specifična područja financiranja
 12. Legenda 2 - Korisničke skupine
 13. Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content