Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Registar udruga sindikata i udruga poslodavaca

Registar udruga sindikata i udruga poslodavaca uređen je odredbama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga („Narodne novine“ broj 32/15 i 13/20). Udruge i udruge više razine koje djeluju samo u jednoj županiji upisuju se u registar udruga koji se vodi u toj županiji.
Zahtjev za registraciju udruga sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine s djelovanjem na području Međimurske županije podnosi se Upravnom odjelu za civilno društvo i ljudska prava, Odsjeku za civilno društvo i opće poslove.

Utemeljenje i registracija udruga

Udruge i udruge više razine stječu pravnu osobnost danom upisa u registar udruga.
U registar se upisuje: dan utemeljenja, naziv, sjedište, naznaka udruge i djeluje li u jednoj ili više županija, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziv izvršnog tijela, imena osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge, odnosno udruge više razine.
Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 4. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjerni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruga.
Uz zahtjev za upis u registar utemeljitelji moraju priložiti: odluku o utemeljenju, zapisnik o radu i odlukama utemeljiteljske skupštine, statut, popis utemeljitelja, odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, popis članova izvršnog tijela.
Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obavezno mora sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, OIB, odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe: naziv, sjedište i OIB. Popis utemeljitelja prilaže se na obrascu broj 5.
Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.
Zahtjev za upis u registar utemeljitelji su dužni podnijeti u roku od trideset dana od dana održavanja skupštine.  

Prijava i promjene podataka u Registru udruga

U registar udruga mora se prijaviti svaka promjena naziva udruge, sjedišta, podatak o djelovanju u jednoj ili više županija odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziva tijela, osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge (prijava prestanka), u roku od trideset dana od dana nastale promjene.
Prijava promjene podataka podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 6.
Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.
Prijavi promjene podataka prilažu se: zapisnik o radu nadležnog tijela udruge koje je donijelo odluku o promjeni podataka, odluka o promjeni podataka. Prilozi se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

Prijava prestanka djelovanja udruge

U Registar se mora prijaviti prestanak djelovanja udruge.
U slučaju prestanka djelovanja udruge odlukom statutom ovlaštenog tijela udruge, prijavu za upis prestanka djelovanja, dužna je podnijeti nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje u roku od trideset dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja.
Prijava o prestanku djelovanja udruge podnosi se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 7. Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjetni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge.
Prijavi o prestanku djelovanju udruge prilažu se: odluka o prestanku djelovanja udruge, zapisnik o radu nadležnog tijela koje je donijelo odluku.

Izvadak iz ragistra

Nadležno tijelo na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes izdaje izvadak iz registra. Izvadak se izdaje u obliku računalnog ispisa na obrascu broj 9.
Izvadak sadrži slijedeće podatke: naziv udruge, skraćeni naziv udruge, registarski broj, područje djelovanja, datum upisa, sjedište (mjesto, ulica i kućni broj), ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, prestanak djelovanja udruge. On mora sadržavati posljednje podatke koji su dostavljeni i upisani u registar udruga. Iznimno na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak mora sadržavati i starije podatke, koji se upisuju u rubriku „Napomena“ .
Uz obrasce broj 4, 6 i 7 (Zahtjev za upis u registar udruga, Prijava promjene podataka i Prijava prestanka djelovanja) potrebno je na ime upravne pristojbe za zahtjev i rješenje priložiti 55,00 kuna u državnim biljezima. 
Uz zahtjev za izdavanjem Izvatka iz registra potrebno je na ime upravne pristojbe priložiti 20,00 kuna u državnim biljezima. 

Pravo uvida u podatke upisane u registar

Registar je javan. Pravo uvida u podatke upisane u registar i pravo uvida u zbirku isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa. Uvid u registar obavlja se u nazočnosti ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.
Prekršaj udruge i udruge više razine: Udruga sindikata i udruga sindikata više razine kao i udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako u roku od trideset dana od dana nastale promjene ne prijavi promjenu statuta, osoba ovlaštenih za zastupanje, te prestanak djelovanja udruge.
 
OBRASCI iz područja Registra udruga sindikata i udruga poslodavaca


Evidencija kolektivnih ugovora

DOSTAVA KOLEKTIVNOG UGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

Uređeno je odredbama članka 201. Zakona o radu i Pravilnikom o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora („Narodne novine“ broj 32/15 i 13/20), u daljem tekstu Pravilnik.

Svaki kolektivni ugovor te svaka promjena (izmjena, dopuna, otkaz ili obnova) kolektivnog ugovora mora se dostaviti ovisno o području primjene, ministarstvu nadležnom za poslove rada ili upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.

Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora dostavlja u dva primjerka na evidenciju stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru, odnosno stranka koja otkazuje kolektivni ugovor, u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

Nadležno upravno tijelo županije je Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava, Odsjek za civilno društvo i opće poslove.

Evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena vrši se upisom kolektivnih ugovora ili njihovih promjena u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora koja se vodi na papiru ili u elektroničkom obliku.

Jedan primjerak evidentiranog kolektivnog ugovora ili njegove promjene vraća se stranci koja ga je dostavila na evidenciju.

Uz knjigu nadležno tijelo vodi i zbirku isprava.U Upravnom odjelu za civilno društvo i ljudska prava, Odsjeku za civilno društvo i opće poslove izdaju se na zahtjev stranke: 

  • objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prijevozu željeznicom i brodom invalidnim osobama sukladno odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prijevozu („Narodne novine“ broj: 97/00, 101/00 i 98/19),
  • Potvrda o uzdržavanju i potvrda o obiteljskom statusu.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content