Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s područja civilnog društva, ljudskih prava, sporta i hrvatskih branitelja, a osobito

 1. rad i koordinaciju Udruga civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom,
 2. praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz nadležnosti Upravnog odjela,
 3. poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
 4. suradnju sa udrugama civilnog društva, osobito športskim i institucijama čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 5. koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro,
 6. obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

 

Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti,
 2. rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje,
 3. rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda, prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
 4. zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
 5. izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
 6. izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju osobama s invaliditetom te pratitelju osobe s invaliditetom,
 7. rješava u upravnim stvarima koje se odnose na promjene i brisanje iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine koji djeluju samo u jednoj županiji, vodi evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zbirku isprava,
 8. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba,
 9. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 10. davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
 11. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.