Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obrt i poduzetništvo

ObrtništvoTrgovina PrometUgostiteljstvoTurizamPogrebništvo
Dadilje │  ŠumarstvoZnak pristupačnosti


Kontakt:

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Odsjek za poduzetništvo i obrt 
• obrt: 040 374 104 │ branka.colaric@medjimurska-zupanija.hr │040 374 105│ ksenija.furdi@medjimurska-zupanija.hr │Čakovec, Ulica Ruđera Boškovća 2, drugi kat, soba 76
• trgovačka društva: 040 374 103  │  nenad.juzbasic@medjimurska-zupanija.hr │ 040 374 224 │tamara.obadic@medjimurska-zupanija.hr │Čakovec, R.Boškovća 2, drugi kat, soba 77 i 78
ispostava u Prelogu (za obrt i trgovačka društva, područje Grada Preloga, i općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija): 040 374 098  │  radovan.marcius@medjimurska-zupanija.hr │ Prelog, Glavna ulica 35, drugi kat


Obrtništvo

Osnovne informacije o obrtu

Obrt u smislu Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20) je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
Popis gospodarskih djelatnosti može se pronaći u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07, 72/07).

Vrste obrta:
• slobodni obrti, za obavljanje kojih se, kao uvjet, ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit,
• vezani obrti, za obavljanje kojih se, kao uvjet, traži ispit o stručnoj osposobljenosti i vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet, traži majstorski ispit,
• povlašteni obrti, koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Uvjeti za obavljanje obrta

Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava:
• opće uvjete:
1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano za djelatnosti propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84, 71/14);
2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje;
• posebne uvjete:
1. da ima stručnu osposobljenost, stručnu spremu ili položen majstorski ispit ako otvara vezani ili povlašteni obrt.

Fizička osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti, stručne spreme ili položenog majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja ispunjava tražene uvjete. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem u skladu sa propisom iz članka 3. stavka 2. Zakona o obrtu, ako je djelatnost obrta na popisu vezanih obrta kako je propisano Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine” broj 42/08).
Ministar za gospodarstvo i održivog razvoja, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i nadležnog ministarstva, u spornim slučajevima određuje koje je to odgovarajuće više ili visoko obrazovanje.

Otvaranje obrta

Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu, a za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu. Obrtnicu izdaje registarsko tijelo na području gdje će biti sjedište obrta, u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, a povlasticu nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Za sve upise podnosi se prijava za upis na propisanom obrascu. Uz popunjene obrasce treba priložiti slijedeće:
1. preslika osobne iskaznice za hrvatskog državljana
2. za stranca preslika putne isprave; potvrdu o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj na određenoj adresi ili presliku osobne iskaznice za stranca ako ima trajno nastanjenje
3. posebnu zdravstvenu sposobnost za konkretnu djelatnost, ako je to potrebno (liječnička svjedodžba medicine rada)
4. dokaz o raspolaganju poslovnim prostorom (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor, gruntovni izvadak, suglasnost suvlasnika),
5. dokument o uporabljivosti građevine (uporabnu dozvola ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela) u kojoj se nalazi poslovni prostor. Traži se kad se radi o djelatnosti trgovine ili ugostiteljstva.

Za otvaranje obrta i upis promjena u Obrtni registar ne plaća se upravna pristojba.

Ostali uvjeti

Nadležno registarsko tijelo, prije izdavanja obrtnice mora po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o pravomoćnim sudskim presudama, rješenjima o prekršajima ili odlukama Suda časti da obrtniku nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

NAPOMENA: Da bi mogli otpočeti obavljanje djelatnosti ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi za koje je to posebnim propisima propisano trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti još minimalne tehničke uvjete za prostor, odnosno licenciju za obavljanje djelatnosti ili odobrenje za rad.

Upis u evidenciju domaće radinosti ili sporednog zanimanja, uvjeti:

Pod domaćom radinošću razumijeva se izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, a po sporednim zanimanjem razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge. Uvjeti za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja:

- da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom
- udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako obavljaju djelatnost s popisa vezanih obrta
- da im ukupno bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti

e-Obrt

Registracija obrta, kao i sve statusne promjene obrta, može se ostvariti i putem Interneta, korištenjem usluge e-Obrt, koja je sastavni dio sustava e-Građani te omogućuje brže i jednostavnije postupke, bez potrebe osobnog odlaska u registracijsko tijelo.

Usluga e-Obrt koristi osobni korisnički pretinac kao i ostale usluge sustava e-Građani. Preduvjet za prijavu u e-Obrt je posjedovanje jedne od prihvaćenih vjerodajnica.

Obrasci:
1. Prijava za upis u Obrtni registar
2. Prijava za upis izdvojenog pogona u Obrtni registar
3. Prijava za upis pristupanja/istupanja ortaka u Obrtni registar
4. Zahtjev trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti kao obrt
5. Prijava za upis u evidenciju domaće radinosti ili sporednog zanimanja
6. Zahtjev za izdavanje izvatka iz Obrtnog registra

Zakonski propisi:
1. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20)
2. Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine” broj 42/08, 114/11, 143/13)
3. Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07, 143/13)
4. Nacionalna klasifikacija djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07, 72/07)
5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

Trgovina

Uvjeti za obavljanje trgovine

Uz pismeni zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. Zakona o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20) i Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09, 8/10, 108/14), potrebno je priložiti:

 1. kopiju rješenja o registraciji trgovačkog društva kod Trgovačkog suda ili izvadak iz sudskog registra
 2. dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor ili gruntovni izvadak)
 3. dokument o uporabljivosti građevine (uporabnu dozvola ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela za poslovni prostor) u kojoj će obavljati trgovina
 4. izvješće o ispitivanju elektroinstalacije u poslovnom prostoru
 5. izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode - ako se radi o prodavaonici prehrambenom robom
 6. dokaz o plaćenoj pristojbi :

- za prodajne objekte površine do 200 m2 - 17,25 EUR (130,00 HRK)
- za prodajne objekte površine veće od 200 m2 - 37,16 EUR (280,00 HRK)
- za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica - 6,64 EUR (50,00 HRK)
U poslovnom prostoru potrebno je osigurati zagrijavanje, osvjetljenje, dovoljan broj aparata za početno gašenje požara i kutiju ili ormarić za prvu pomoć, te sanitarni čvor za osoblje s toplom i hladnom vodom i garderobni ormarić za zaposleno osoblje. Na ulazu u objekt potrebno je vidno istaknuti tvrtku. Utvrđivanje navedenih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine utvrđuje se očevidom.

Iznimno, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona o trgovini, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine. Na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ne utječe vrijeme izdavanja prijašnjeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine usklađeni s odredbama članka 43. stavaka 1. i 2. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, kao niti promjena vrste robe kojom se obavlja djelatnost trgovine, ako se ne radi o hrani i robi opasnim za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš.

Obrasci:
1. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugi uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica

Zakonski propisi:
1. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20)
2. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
3. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo („Narodne novine“ broj 39/09, 46/15)

Promet

Javni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu potrebno je ishoditi licenciju. Licencija je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika ili tereta u cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga i obavljanje agencijskih poslova. Izdaje se na rok od 10 godina i nije prenosiva.

Licenciju za međunarodni prijevoz izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Prijevoznik koji posjeduje licenciju za međunarodni prijevoz, ne mora ishoditi licenciju za unutarnji javni cestovni prijevoz.

Licenciju za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu može dobiti prijevoznik – fizička ili pravna osoba s registriranom djelatnošću za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta koji ima dobar ugled, financijsku sposobnost, stručnu osposobljenost, propisano vozilo, ispunjen uvjet da nema dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Autotaksi prijevoz

Autotaksi prijevoz se obavlja na temelju licencije i dozvole. Licencija se izdaje na 10 godina i nije prenosiva. Licenciju može dobiti prijevoznik – fizička ili pravna osoba s registriranom djelatnošću za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta koji ima dobar ugled, financijsku sposobnost, stručnu osposobljenost, propisano vozilo, ispunjen uvjet da nema dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za obavljanje autotaksi djelatnosti potrebna je dozvola koja se izdaje svim auto taksi prijevoznicima koji imaju izdanu licenciju za obavljanje autotaksi djelatnosti na području Republike Hrvatske. Izdaje se na rok od 5 godina i nije prenosiva.

Prijevoz za vlastite potrebe

Trgovačka društva i obrtnici koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg, trebaju pribaviti Potvrdu o prijavi prijevoza za vlastite potrebe.

Agencijske djelatnosti

Za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu potrebno je ishoditi licenciju. Licenciju za agencijsku djelatnost u cestovnom prometu može dobi fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i koja ima dobar ugled, poslovni prostor i ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu.

Obrasci
1. Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prometa
2. Zahtjev za izdavanje dodatnog izvoda iz licencije – zbog povećanja broja vozila
3. Zahtjev za izmjenu rješenja zbog smanjenja broja vozila
4. Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni osobe odgovorne za prijevoz
5. Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz
6. Zahtjev za potvrdu o prijavi prijevoza za vlastite potrebe
7. Zahtjev za izdavanje licencije za agencijske djelatnosti

Zakonski propisi:
1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
2. Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
3. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19, 107/20, 127/21, 147/21, 71/22)

Ugostiteljstvo

Utvrđivanje minimalnih uvjeta u ugostiteljstvu

Temeljem Zakona o ugostiteljskoj  djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društava, zadruge, trgovci pojedini, obrtnici koji ispunjavanju uvjete propisane  za obavljanje te djelatnost.

Trgovačka društva, zadruge i obrtnici, kao  i drugi navedeni po čl. 5. st. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, registrirani za dobavljanje ugostiteljske  djelatnost dužni su   prije početka  obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 20.  st. 1 i 2. citiranoga Zakona podnijeti zahtjev za utvrđivanjem minimalnih  uvjeta  (kategorizacije),  odnosno zahtjev   za nastavkom  obavljanja djelatnosti.

Ako je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja za prostor u kojem se već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. članka 24. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno, kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za se propisani uvjeti u međuvremenu nisu izmijenili te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu, odnosno kategoriju.

Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba-građanin (iznajmljivač) koji je dužan ishoditi rješenje ovog Odjela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev iznajmljivača uz slijedeće uvjete:

 • da je vlasnik objekta (soba, apartman, kuća za odmor, robinzonski smještaj ili zemljišta za objekt za robinzonski smještaj, kamp ili kamp-odmorište)
 • da objekt u kojem će pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju sukladno Zakonu o ugostiteljstvo
 • da građevina – objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja

Odobrenje se ne može izdati za poslovni prostor, već mora biti stambeni.

Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovoga Zakona jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu se pružati sljedeće ugostiteljske usluge:

 1. pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno
 2. usluživanje (kušanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno
 3. smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše deset soba odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti, i/ili usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj i/ili u kampu i/ili kamp-odmorištu, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica odnosno za 60 gostiju istodobno, u koji se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti. Gostima mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje. Usluge se mogu pružati u više vrsta objekata do ukupno 80 gostiju istodobno.

Obrasci:
1. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju
2. Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta na otvorenom - terasa
3. Zahtjev za donošenje rješenja o prestanku obavljanja ugostiteljske djelatnosti
4. Izjava da se nisu promijenili uvjeti u ugostiteljskom objektu
5. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

 • Uvjeti za kategorije sobe i studio apartmana
 • Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor
 • Uvjeti za vrstu prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom
 • Uvjeti za vrstu objekt za robinzonski smještaj

6. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana

 • Uvjeti za kategoriju sobe i studio apartmana
 • Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor
 • Uvjeti za kategorije kampa
 • Uvjeti za kategorije kamp odmorišta
 • Uvjeti za vrstu objekt za robinzonski smještaj

7. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Uvjeti za vrste vinotočje/kušaonica, izletište
 • Uvjeti za kategorije sobe, apartmana i ruralne kuće
 • Uvjeti za kategorije kampa
 • Uvjeti za kategorije kamp odmorišta
 • Uvjeti za vrstu objekt za robinzonski smještaj

8. Zahtjev za donošenje rješenja o prestanku pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu/na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvo

Zakonski propisi:

1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
2. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „RESTORANI“, „BAROVI“, „CATERING OBJEKTI“ i „OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA“ (“Narodne novine” broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14, 85/15)
3. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ broj 54/16, 69/17)
4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj 9/16, 54/1661/1669/17120/19)
5. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 54/16, 69/17, 120/19)
6. Pravilnik razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi („Narodne novine“ broj 54/16, 68/19, 120/19)

7. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli („Narodne novine“ broj  56/16, 120/19)

 • Uvjeti za kategorije pansiona preko 50 smještajnih jedinica
 • Uvjeti za kategorije pansiona do 50 smještajnih jedinica

Turizam

Odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča

Temeljem članka 73. Zakona o  pružanju  usluga  u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) za pružanje usluga turističkog vodiča, turistički vodič mora  imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje ovaj upravni odjel.

Obrasci:
1. Zahtjev za izdavanje rješenja i iskaznice turističkog vodiča
2. Zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča
3. Zahtjev za odjavom pružanja usluge turističkog vodiča

Zakonski propisi
1. Zakon o  pružanju  usluga  u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21)

Pogrebništvo

Pogrebnička djelatnost

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti podnosi se ovom upravnom odjelu, ako je sjedište pogrebnika u Međimurskoj županiji.

Obrasci:
1. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Zakonski propisi: 
1. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15, 98/19)
2. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“ broj 134/15)

Dadilje

Djelatnost dadilje

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb o djeci, do navršene četrnaeste godine života djeteta, u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik odnosno zaposlenik obrta u okviru registrirane djelatnosti ako ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova dadilje.

Obrasci:
1. Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

Zakonski propisi
1. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13, 98/19)
2. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“ broj 74/13, 27/20)

Šumarstvo

Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/1998/19) i Pravilniku o Upisniku dobavljača božićnih drvaca („Narodne novine“  broj 17/20). Božićnim drvcem smatra se stabalce četinjače, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja, a dobavljači se upisuju u Upisnik tijekom cijele godine.

Obrasci:
1. Zahtjev za upis i promjenu u Upisnik božićnih drvaca
2. Evidencija o stanju božićnih drvaca za dobavljače koji se bave proizvodnjom božićnih drvaca
3. Evidencija o stanju božićnih drvaca za dobavljače koji se bave stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca
4. Zahtjev za brisanjem iz Upisnika dobavljača božićnih drvaca

Zakonski propisi:
1. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/1998/19)
2. Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca („Narodne novine“  broj 17/20)

Znak pristupačnosti

Uvjeti za izdavanje znaka pristupačnosti

Osobe sa invaliditetom koje imaju najmanje 80 % tjelesnog oštećenja, odnosno oštećenje donjih ekstremiteta najmanje 60 %, mogu u ishoditi znak pristupačnosti koji im omogućava parkiranje automobilom na parkirnim mjestima koje imaju oznaku za invalide.

Obrasci:
1. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Zakonski propisi:
1. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 78/08, 87/14)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content