Upravni odjel za gospodarske djelatnosti nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s područja gospodarstva (obrt, srednje i malo poduzetništvo), europskih poslova i međunarodne suradnje, poljoprivrede, energetike, prometa i turizma.

Možemo istaknuti zradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s gradovima i općinama,
pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz svojeg djelokruga poslova, prikupljanje i distribuciju informacija o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekta te programa gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je županija osnivač,organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi, obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova međunarodne i međužupanijske suradnje, te poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih županijskih subjekata,

Isto tako obavljamo suradnje na provođenju međunarodnih programa,koordinaciju i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj županije, predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini županije, mjera zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi.

Predlažemo mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, pružanje stručne pomoći u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti poljoprivrednog zemljišta, predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje i pružanje stručne pomoći u interesnom povezivanju poljoprivrednika, predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja s lovištima i divljači, suradnja s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i lovnog turizma,

U našoj nadležnosti je i rješavanje u upravnom postupku iz područja lovstva, provođenje poslova organizacije i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, obavljanje poslove radi unapređenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja turističke ponude, suradnju s udrugama, službama, turističkim zajednicama i uredima te s drugim pravnim osobama čija je djelatnost iz područja rada upravnog odjela, duradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području županije, te obavlja poslove za linijski i poseban linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu, rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti ustrojeni su:

  • Odsjek za gospodarstvo
  • Odsjek za poljoprivredu i turizam
  • Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj