Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam - djelokrug

Datum objave: 22. travnja 2015.

Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s područja gospodarstva (obrta, malog i srednjeg poduzetništva)  poljoprivrede i energetike, turizma, a osobito onih koji se odnose na:

 1. izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s gradovima i općinama,
 2. pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz svojeg djelokruga poslova, organizaciju i pružanje stručne podrške
 3. organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija i izložbi,
 4. obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 5. predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, mjera zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,
 6. predlaganje mjera okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
 7. pružanje stručne pomoći u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti poljoprivrednog zemljišta,
 8. predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji,
 9. poticanje i pružanje stručne pomoći u interesnom povezivanju poljoprivrednika,
 10. predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja s lovištima i divljači,
 11. suradnja s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i lovnog turizma,
 12. provođenje poslova organizacije i praćenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama,
 13. poslovi u vezi cestovnog prijevoza i prometa na području Županije,
 14. obavljanje poslova radi unapređenja razvoja kontinentalne turističke ponude na području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja,
 15. druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike;
 2. izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 3. utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
 4. izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem, te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izdavanje odgovarajućih izvoda; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom,
 5. izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt, te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 6. utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 7. utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
 8. obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
 9. izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 10. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content