Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

Zakonom o humanitarnoj pomoći  („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19. - u daljnjem tekstu: Zakon), propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.
Humanitarna pomoć u smislu ovog Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.
Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima su u svrhu osiguravanja: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata; prijevoz pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba, te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.
Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:

 • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te
 • organiziranjem humanitarnih akcija.

Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna i ne može se nasljeđivati.
Korisnik je fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.
Sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći, sve pravne i fizičke osobe (ovisno o obliku aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći), obvezne su prije početka aktivnosti pribaviti rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno organiziranje humanitarnih akcija.

Zakonodavni okvir:

 1. Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj: 102/15. i 98/19.)
 2. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 16/20.)
 3. Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine“, broj 120/15.)
 4. Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija ("Narodne novine“, broj 120/15.)
 5. Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije ("Narodne novine", broj:  120/15. i 16/20.)
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 16/20.)
 7. Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad ("Narodne novine", broj 120/15.)

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći podrazumijeva sve oblike kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležno upravno tijelo županije, izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (članak 9).
           
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Zahtjev), može podnijeti:

 • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom (kao npr. Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici),
 • neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje, ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana, te
 • zaklada odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. Zakona.

Nadležno upravno tijelo županije, rješenjem će odobriti navedenim pravnim osobama stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 17. stavcima 2. i 3. Zakona.    
       
Spomenutim stavcima propisano je da za dobivanje rješenja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • pravna osoba ima Program rada za razdoblje od iduće tri godine od dana podnošenja Zahtjeva iz kojeg je vidljivo da su planirane aktivnosti u skladu sa svrhom iz članka 2. stavka 1. Zakona (osiguravanje zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti);
 • pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu dostavljenog programa rada;
 • pravna osoba je ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • protiv pravne osobe niti odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 14. stavku 2. podstavcima 4. i 5. Zakona, nisu pravomoćno osuđene za ta djela, kao ni za prekršaje navedene u članku 14. stavku 2. podstavku 6. Zakona;
 • protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavku 2. podstavaka 4. i 5. Zakona.

 Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj Zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći, odnosno građanima predstavlja identifikaciju onih prikupljatelja humanitarne pomoći koji su ispunili uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Svakako je važna odrednica Zakona (članak 16.) koja propisuje obvezu stalnom prikupljaču humanitarne pomoći da nadležnom upravnom tijelu županije, u roku od trideset dana od proteka vremenskog razdoblja na koji se odnosi predani Program rada dostavi Izvješće o provedbi Programa rada s dokazima o provedbi, te Program rada koji se odnosi na naredne tri godine.

U protivnom, nadležno upravno tijelo županije, po službenoj dužnosti ili na prijedlog drugog nadležnog tijela ukinut će rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, ako iz dostavljenog Izvješća o provedbi trogodišnjeg programa rada proizlazi da stalni prikupljač humanitarne pomoći neopravdano nije izvršio Program rada za prethodno trogodišnje razdoblje.

Neprofitna pravna osoba kojoj je rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći ukinuto iz razloga što neopravdano nije izvršila Trogodišnji program rada može podnijeti novi Zahtjev, tek nakon isteka dvije godine od dana ukidanja rješenja (članak 51.).

Stalni prikupljač humanitarne pomoći dužan je nadležnom upravnom tijelu županije, prijaviti svaku promjenu zbog koje više ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom za stalno prikupljanje humanitarne pomoći najkasnije u roku od trideset dana od nastale promjene (članak 52.).

Ukoliko stalni prikupljač humanitarne pomoći ne prijavi takvu promjenu, nadležno upravno tijelo županije, ukinut će rješenje kojim mu se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (članak 50.), što može imati i dodatnu  posljedicu za stalnog prikupljača, a odnosi se na zabranu podnošenja novog Zahtjeva u roku od dvije godine od ukidanja rješenja (članak 51.)
Stalni prikupljač humanitarne pomoći obvezan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći, te dostavljati izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnom upravnom tijelu županije, jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.


Humanitarna akcija

Humanitarna akcija, sukladno  Zakonu o humanitarnoj pomoći definirana je kao vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu, po čemu se humanitarna akcija razlikuje od stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći kao kontinuiranog djelovanja. Zakonom nije ograničen broj humanitarnih akcija koje pojedini organizator može provesti na godišnjoj razini, ali je određeno njihovo trajanje koje ne može biti duže od devedeset dana.
Humanitarnom akcijom, u smislu Zakona, ne smatraju se dobrotvorne priredbe i slične aktivnosti koje zaklada, odnosno fundacija organizira radi stjecanja imovine u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelovanje zaklada, odnosno fundacija, kao ni humanitarne aktivnosti koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
                       
Ujedno, fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije radi prikupljanja humanitarne pomoći za svoje osobne potrebe, ali može biti organizator humanitarne akcije usmjerene na prikupljanje pomoći za potrebe članova svoje obitelji. Zakonom je propisano da fizička osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja troškova redovnog poslovanja pravne osobe (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i drugih komunalnih usluga, i sl.) kao i da pravna osoba ne može organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovnog poslovanja (materijalni troškovi, plaće, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i drugih komunalnih usluga i sl.), niti troškova redovnog poslovanja bilo koje druge pravne osobe.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije, najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije
Nadležno upravno tijelo županije, sukladno članku 18. stavak 4. Zakona, donijet će rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev je ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi Zahtjev ima razrađen Plan provođenja humanitarne akcije te Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći;
 • pravna osoba ni odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djelaiz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;
 • pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za prekršaje iz članka 14. stavka 2. podstavka 6. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu;
 • protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5.  Zakona;
 • podnositelj zahtjeva ima otvoren račun za humanitarnu akciju.

Sukladno Pravilniku o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 16/20.) već prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije organizator je dužan naznačiti vrstu humanitarne akcije koju želi organizirati (Liječenje bolesti; Liječenje djece; Liječenje odraslih osoba; Rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; Nabava medicinskih uređaja i opreme; Nabava ortopedskih i drugih pomagala; Zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina; Zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom; Unaprjeđenje uvjeta školovanja; Obnova javnih i drugih objekata; Smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem; Ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti; Ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći).

Organizator humanitarne akcije izvršnošću rješenja kojim mu se odobrava provođenje humanitarne akcije dobiva pravo korištenja logotipa za humanitarnu akciju, kao zaštićenog znaka koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama Zakona. Organizator humanitarne akcije, sukladno Zakonu, dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju (bankovni račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem je moguće pratiti prihode i rashode sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, a koji nije osobni bankovni račun fizičke osobe, odnosno bankovni račun pravne osobe namijenjen redovnom poslovanju), a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće, te je odgovoran za raspolaganje financijskim sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj humanitarnoj akciji, do njihove predaje korisniku ili izvršitelju usluga koji uslugu pruža neposredno korisniku (članak 13. Zakona).

Sukladno članku 48. stavka 2. Zakona, organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom upravnom tijelu županije, dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije, te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom. Ujedno, uz Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji, organizator humanitarne akcije dužan je dostaviti i dokaz o zatvaranju računa za humanitarnu akciju.OBRASCI iz područja humanitarne pomoći

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content