Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Mačkovec prihvatljive su za područje ekološke mreže

Datum objave: 1. prosinca 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/14
URBROJ: 2109-09-5/01-23-01
Čakovec, 01. prosinca 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, OIB: 44427688822, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za plan: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Mačkovec donosi

R J E Š E NJ E

I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Mačkovec prihvatljive su za područje ekološke mreže.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content