Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Datum objave: 30. studenoga 2023.

KLASA: 112-02/23-02/4
URBROJ:2109-01-23-01
Čakovec, 21.studenog 2023.

Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

            za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

            -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj, osim općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, mora posjedovati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje arhitekture, urbanizma ili građevinarstva ili iz područja društvenih znanosti, polje pravo
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • temeljno znanje engleskog jezika.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni ispit, može biti primljena i raspoređena u službu na radno mjesto uz obvezu polaganja ispita u roku od godinu dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista na temelju članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14 i 48/23) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo. Osoba koja se poziva na to pravo u prijavi je dužna priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu i druge dokaze u skladu s posebnim zakonom koji uređuje to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), u prijavi na javni natječaj, ima to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je priložiti dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-na-prednost-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo to pravo i dokaz da je nezaposlena, pod uvjetom da radni odnos nije prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Osoba koja se pri zapošljavanju poziva na članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  iz javnog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s tim da se dokazom smatra javna isprava o invalidnosti na temelju koje se osoba može upisati u evidenciju osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Svi dokazi iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja je pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Uz prijavu na natječaj (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:

 • životopis s detaljnim opisom poslova koje su do sada radili
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica,  domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma, potvrda ili uvjerenje)
 • dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje pet godina (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • elektronički zapis  s podacima o ukupnom radnom stažu i radnom odnosu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • svjedodžbu ili uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako je ispit položio i
 • vlastoručno potpisanu izjavu o temeljnom znanju engleskog jezika.

Radno iskustvo u smislu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je radno iskustvo stečeno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim uvjetima, kao i radno iskustvo stečeno na poslovima u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i zvanja.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail i naziv radnog mjesta  na koje se osoba prijavljuje, uz vlastoručni potpis.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju, u protivnom se prijava neće smatrati urednom.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju javnog natječaja.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag.ing.


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content