Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnološka linija za proizvodnju betona

Datum objave: 6. listopada 2023.

KLASA: UP/I-351-03/23-03/2
URBROJ: 2109-09-5/01-23-02
Čakovec, 05. listopada 2023.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
Tehnološka linija za proizvodnju betona

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 3.2. Betonare nazivnog kapaciteta 30 m3/sat i više, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nositelj zahvata
EUROBETON d.d., Kalmana Mesarića 38, 40 323 Prelog, OIB: 59843165634

Lokacija zahvata
Lokacija zahvata nalazi se na k.č.br. 2050/2 k.o. Prelog na području Grada Preloga u Međimurskoj županiji.

Sažeti opis zahvata
„Planirani zahvat nalazi se u ulici Kalmana Mesarića 38 u Prelogu na k.č. br. 2050/2 k.o. Prelog. Na lokaciji se nalazi postrojenje za proizvodnju proizvoda za uređenje okoliša (opločnici), vrtne i cestovne rubnjake. Osim proizvoda za uređenje okoliša Eurobeton d.d. proizvodi proizvode za izgradnju kanalizacijskih sustava, betonske cijevi i poklopce, obaloutvrde, elemente za odvodnju i vodomjerna okna. Na lokaciji su izvedene instalacije struje, vode, kanalizacije te unutar građevine instalacije grijanja. Za potrebe proizvodnje betona koristi se cement, agregat i voda.
Betonara je izgrađena u Prelogu unutar građevinskog područja Grada na k.č. br 2050/2 k.o. Prelog. Lokacija betonare okružena je šumarcima, livadama i obradivim površinama. Najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti od 200 m jugozapadno od lokacije betonare. Lokacija zahvata, nalazi se unutar granica građevinskog područja grada Preloga u zoni gospodarske namjene – proizvodna I.“
Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je, uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik VIA PLAN d.o.o., Ivana Severa 15, 42 000 Varaždin, OIB: 90065109851, rujan 2023. godine. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. U okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:
1. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin
2. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec
3. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, Mursko Središće
4. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, R. Boškovića 2, Čakovec
5. Grad Prelog, Glavna 35, Prelog

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (https://medjimurska-zupanija.hr/) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode
dr.sc. Sandra Golubić

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content