Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Datum objave: 28. travnja 2023.

KLASA: 112-02/23-03/5
URBROJ:2109-09-23-01
Čakovec, 26. travnja 2023.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  86/08, 61/11, 4/18 i 112/19.) privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, za radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili područja društvenih znanosti, polje pravo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit.

2. Stručni suradnik za gradnju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo ili arhitektura i urbanizam
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit.

3. Vježbenik - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za gradnju.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo ili arhitektura i urbanizam ili iz područja društvenih znanosti, polje pravo i
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Pod točkama 1. i 2. natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe koje prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima/kinjama, od kandidata/kinje koji/e po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj/ona kandidat/kinja koji/a se u svojoj prijavi pozvao/la na to pravo i isto dokazao/la s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. i člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva ne pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), mora uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Uz prijavu na natječaj (u izvorniku ili neovjerenom presliku) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma ili uvjerenje)
 • pod 1. i 2. dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u traženom trajanju za odgovarajuće radno mjesto (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od šest mjeseci)
 • elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • pod 1. i 2. svjedodžbu o položenom državnom ispitu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-adresu i naziv radnog mjesta  na koje se osoba prijavljuje).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem, a protiv te obavijesti nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora prijavljeni/e kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji/e ne budu primljeni/e, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

                                                                                                    PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                                              Ana Varga, dipl. iur. 

Obavijesti i upute kandidatima

Objava Javnog natječaja (NN 46/23. od 28. travnja 2023.)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content