Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o prihvatljivosti programa za područje ekološke mreže - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Vratišinec

Datum objave: 28. veljače 2023.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-23-05
Čakovec, 28. veljače 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, OIB: 01951413656, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vratišinec donosi

R J E Š E N J E

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vratišinec prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj izrade Programa, Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec, OIB: 01951413656  (u daljnjem tekstu: stranka), dostavio je ovom Upravnom tijelu, dana 17. siječnja 2023. godine, zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vratišinec (u daljnjem tekstu: Program). Uz zahtjev su dostavljeni podaci o nositelju izrade Programa, razlozi donošenja Programa, ciljevi i programska polazišta Programa, obuhvat Programa te položaj u prostoru u odnosu na područja ekološke mreže.

Po zaprimljenom urednom zahtjevu, sukladno članku 48. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode dopisom KLASA: UP/I-352-03/23-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 20. siječnja 2023. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja Programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Dana 27. veljače 2023. godine elektroničkom poštom u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu prirode i okoliša, KLASA: 352-03/23-02/94, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 27. veljače 2023. godine, u kojem se navodi da je Program prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa.

U provedbi postupka ovo Upravno tijelo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži te je utvrdilo sljedeće:

Temeljem Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 27/18) i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 27/18) jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Svrha donošenja Programa je stvaranje konkurentne, samodostatne i pametne poljoprivrede kroz raspolaganje državnim zemljištem u korist kvalitetnih i poštenih proizvođača, čiji interes nije zarada kroz potpore, već proširenje postojećih i stvaranje novih kapaciteta u svrhu proizvodnje široke palete kvalitetnih proizvoda koji bi svakodnevno bili dostupni građanima. Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su: efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta i usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

Program kao predviđene oblike raspolaganja katastarskim česticama utvrđuje zakup, a dio katastarskih čestica obuhvaćenih Programom ima neki od sljedećih statusa dosadašnjeg (trenutnog) oblika raspolaganja: privremeno korištenje (do 2023. godine) i dugogodišnji zakup (do 2025. godine.).

Na području katastarskih čestica obuhvaćenih Programom nalaze se područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, ,,Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.

Katastarske čestice smještene unutar područja ekološke mreže HR2001346 Međimurje predstavljaju obrađene površine odnosno površine u korištenju (kao oranice) te provedba Programa neće značajno utjecati na staništa ciljnih vrsta navedenog područja ekološke mreže.

Sukladno navedenom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je Program prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Programa.

Člankom 46. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj za koje je, posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša, određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene.

Člankom 48. stavkom 5. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja strategije, plan ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je strategija, plan ili program prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog tijela, točka II. ovog rješenja, utvrđena je temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40 316 Vratišinec
  2. U spis predmeta, ovdje

Rješenje - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Vratišinec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content