Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 17. lipnja 2022.

KLASA: 112-02/22-02/2
URBROJ:2109-01-22-01
Čakovec, 13. lipnja 2022.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

1. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist iz područja humanističkih znanosti, polje filologije, povijesti ili filozofije ili područja društvenih znanosti, polje pravo
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- znanje engleskog jezika.

2. Pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, pravo ili informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja tehničkih znanosti
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od toga dvije godine radnog iskustva na projektima za koje Europska komisija dodjeljuje sredstva, radnog iskustva u radu u/s međunarodnim institucijama, radnog iskustva u pripremi međunarodnih natječaja i strategija, te radno iskustvo u multilateralnim odnosima s drugim regijama, državama i asocijacijama.
- položen državni ispit
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- izvrsno znanje engleskog jezika i temeljno znanje njemačkog ili francuskog jezika.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.
Uvjet magistra ili stručnog specijalista na temelju članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis s detaljnim opisom poslova koje su do sada radili
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili potvrda)
- dokaz o postojanju radnog iskustva iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke od najmanje pet godina (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili slično) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
- pod brojem 2 dodatno je potrebno dostaviti dokaze o posjedovanju potrebnog iskustva od dvije godine na projektima za koje Europska komisija dodjeljuje sredstva, dokaze o postojanju radnog iskustva u radu s/u međunarodnim institucijama te u pripremi međunarodnih natječaja i strategija te u međunarodnoj suradnji.
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu i
- vlastoručno potpisanu izjavu o znanju stranog jezika.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid originalne dokumente.

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. i člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) mora ispunjavati uvjete iz javnog natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva ne pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavaju uvjeta iz natječaja nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranicama Međimurske županije i na oglasnoj ploči Međimurske županije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika za _____________(navesti naziv upravnog tijela)“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag. ing.


Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content