Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu..."

Datum objave: 8. ožujka 2022.

KLASA: UP/I-352-03/22-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 08. ožujka 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 18. siječnja 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, izrađeno od strane HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Odjel za pristup mreži, Žrtava fašizma 2, Čakovec, od prosinca 2021. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.


RJEŠENJE Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog, prihvatljiv je za područje ekološke mreže (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content