Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava

Datum objave: 24. siječnja 2022.

KLASA: UP/I-351-02/22-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-22-02
Čakovec, 24. siječnja 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nositelj zahvata

HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE SJEVER, Međimurska 26c, 42 000 Varaždin, OIB: 09518585079

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata se nalazi u Međimurskoj županiji na području triju Općina Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava.

Sažeti opis zahvata

Planirani radovi će se izvoditi na katastarskim česticama u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ul. Grada Vukovara 37: k.č.br. 2010/30 k.o. Sveta Marija, k.č.br. 6080/2 k.o. Donji Vidovec i k.č.br. 5089/2. k.o. Donja Dubrava. Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Dubrava izvodi se prema iskustvima sanacije pokosa odvodnog kanala HE Čakovec. Naime, slična problematika vezana na oštećenja koja su prisutna na odvodnom kanalu HE Dubrava riješena je na odvodnom kanalu HE Čakovec na način da se pokos odvodnog kanala HE Čakovec ublažio s projektiranog nagiba 1:2,5 na nagib 1:3. Radovi su na HE Čakovec izvedeni u razdoblju od 2015. do 2018. godine, nakon čega se na saniranoj dionici odvodnog kanala H E Čakovec oštećenja na pokosu više ne pojavljuju. Planirani zahvat odvijao bi se na opisanoj lokaciji zahvata, a sastojao bi se od građevinskih radova koje bi se izvodilo prema tehničkom opisu i tehničkim uvjetima iz Glavnog projekta sanacije pokosa odvodnog kanala HE Dubrava (Aničić 2021) kojim se između ostalog detaljno opisuje planirani zahvat i tehnologija izvođenja radova. Aktivnosti sanacije pokosa dio su redovnih višegodišnjih radova na održavanju hidroenergetskog objekta. Svi radovi izvoditi će se iznad vodnog lica na odvodnom kanalu, a na predmetnom prostoru nije utvrđeno gniježđenja ptica i kao niti mogućnost mriještenja riba. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. Varaždin, prosinac 2021. godine. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. U okviru postupka ocjene o potrebi procjene obavit će se i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec
  3. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40 315 Mursko Središće
  4. Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 40 326 Sveta Marija
  5. Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40 327 Donji Vidovec
  6. Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40 328 Donja Dubrava

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.medjimurska-zupanija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode
dr.sc. Sandra Golubić


homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content