Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT REVITALIZACIJE RUKAVCA RIJEKE MURE KOD ŽABNIKA U SVETOM MARTINU NA MURI

Datum objave: 8. prosinca 2020.

KLASA: UP/I-612-07/18-03/23
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-20
Čakovec, 01. prosinca 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije na temelju članka 33. stavka 1. i članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) nakon provedenog postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Odbija se zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26 b, Varaždin, za glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri, zbog značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže koje nije moguće isključiti unatoč mjerama ublažavanja.
  1. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Međimurske županije.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content